GPS技术在金川露天矿边坡变形监测中的应用

郑国忠 徐嘉谟 马凤山 曹京 夏毅 郑士林

郑国忠, 徐嘉谟, 马凤山, 曹京, 夏毅, 郑士林. 1998: GPS技术在金川露天矿边坡变形监测中的应用. 工程地质学报, 6(3): 282-288.
引用本文: 郑国忠, 徐嘉谟, 马凤山, 曹京, 夏毅, 郑士林. 1998: GPS技术在金川露天矿边坡变形监测中的应用. 工程地质学报, 6(3): 282-288.
Zhang Guozhong, Xu Jiamo, Ma Fengshan, Cao Jing, Xia Yi, Zheng Shilin. 1998: GPS MONITORING OF SLOPE DEFORMATION IN JINCHUAN OPEN PIT MINE. JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY, 6(3): 282-288.
Citation: Zhang Guozhong, Xu Jiamo, Ma Fengshan, Cao Jing, Xia Yi, Zheng Shilin. 1998: GPS MONITORING OF SLOPE DEFORMATION IN JINCHUAN OPEN PIT MINE. JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY, 6(3): 282-288.

GPS技术在金川露天矿边坡变形监测中的应用

详细信息
  作者简介:

  郑国忠,男,1935年生,教授,测绘专业。

 • 中图分类号: TD824.7,P228

GPS MONITORING OF SLOPE DEFORMATION IN JINCHUAN OPEN PIT MINE

计量
 • 文章访问数:  2879
 • HTML全文浏览量:  200
 • PDF下载量:  1134
 • 被引次数: 0
出版历程
 • 收稿日期:  1998-01-06
 • 修回日期:  1998-03-10
 • 刊出日期:  1998-08-22

目录

  /

  返回文章
  返回