column
  PREDICTION MODEL AND SENSITIVE FACTORS FOR AVERAGE SPEED OF DEBRIS FLOWS AT JIANGJIA GULLY
  YU Guoqiang, ZHANG Maosheng, WANG Genlong
  2014, 22(3): 355-360. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.001
  Abstract PDF
  INVERSION ANALYSIS ON CHARACTERISTICS OF CIMODI ANCIENT LANDSLIDE MOTION
  HU Jian
  2014, 22(3): 361-365. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.002
  Abstract PDF
  FEM STABILITY ANALYSIS OF LOESS SLOPE WITH TUNNELING EROSION
  LI Xi'an, HUANG Runqiu, LI Rongjian, LI Liang
  2014, 22(3): 366-371. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.003
  Abstract PDF
  RELIABILITY STUDY OF LOESS HIGH SLOPE STABILITY IN IXIAN-LISHI AREA OF WESTERN SHANXI PROVINCE
  ZHENG Yanan, HOU Xiaokun, LI Ping, LI Tonglu
  2014, 22(3): 372-378. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.004
  Abstract PDF
  DISTRIBUTION REGULARITY AND DEVELOPMENT BACKGROUND OF LANDSLIDES AT EDGE OF LOESS TABLE LAND FROM BAOJI TO CHANGXING
  WANG Jiayun, SHI Xiaoya, FENG Wei
  2014, 22(3): 379-385. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.005
  Abstract PDF
  DEFORMATION MECHANISM AND STABILITY ANALYSIS OF LANDSLIDE UNDER IMPOUNDMENT AND CONSTRUCTION
  LU Yongxing, XIAO Jianzhang, XU Chong, XIE Qizhi, YUAN Hua
  2014, 22(3): 386-395. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.006
  Abstract PDF
  CHARACTERISTIC AND MECHANISM OF DARONG LANDSLIDE IN CENGONG NTY,GUIZHOU PROVINCE
  LIN Feng, WANG Qian, GE Hailong, ZENG Hui, ZHANG Weishun
  2014, 22(3): 396-404. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.007
  Abstract PDF
  AUTOMATIC INTEGRATION AND ANALYSIS OF MULTI-SOURCE MONITORING DATA FOR GEO-HAZARD WARNING
  HE Chaoyang, JUN engpan, HUANG Jian
  2014, 22(3): 405-411. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.008
  Abstract PDF
  ANALYSIS AND RESEARCH OF LANDSLIDES WITH DEFORMATION AT LOWER PORTION INDUCED BY COLLAPSE AT UPPER PORTION
  XIAO Ran, ZHENG Da, JU Nengpan
  2014, 22(3): 412-420. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.009
  Abstract PDF
  FAILURE MECHANISM OF SLOPES WITH SOFT BASE FROM NUMERICAL SIMULATION
  LAN Zhiyong, ZHAO Jianjun, ZHAI Chong, LI Junjie, GONG Lingfeng
  2014, 22(3): 421-427. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.010
  Abstract PDF
  APPLICATION OF GPS AUTO-MONITORING TECHNOLOGY TO DEFORMATION BODY OF JIENIANGPING
  LIU Tao, XU Xiangtao, CHEN Shichang
  2014, 22(3): 428-435. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.011
  Abstract PDF
  DEVELOPMENT OF SMARTPHONE BASED GEOHAZARDS MITIGATION TERMINALS FOR DERSTANDING AND MONITORING OF RESIDENTS AT VAST RURAL AREAS
  WAN Ghonghui, TUO Xianguo, PENG Fengling, XU Shaobo, LIAO Bin
  2014, 22(3): 436-442. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.012
  Abstract PDF
  APPLICATION OF EARLY WARNING TECHNOLOGY TO AUTOMATIC MONITORING OF DEBRIS-FLOWA CASE STUDY OF WANGMO RIVER DEBRIS FLOW IN WANGMO COUNTY,GUIZHOU PROVINCE
  ZHAO Xing, LI Long, LI Yufei, LIU Tao
  2014, 22(3): 443-449. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.013
  Abstract PDF
  PREDICTION MODEL FOR OCCURRENCE OF DEBRIS FLOWS IN CHANNELS WITH RUNOFF INITIATION MECHANISM
  YU Bin, ZHU Yuan, WANG Tao, CHEN Yuanjing, ZHU Yunbo
  2014, 22(3): 450-455. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.014
  Abstract PDF
  ROCK ENINGEERING SYSTEM BASED NTIFICATION MODEL FOR POTENTIAL LANDSLIDE
  CHEN Jun, GUO Guo
  2014, 22(3): 456-463. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.015
  Abstract PDF
  MECHANISM OF ROCKFALL WITH ANTI-DIP AND TOP HARD-BOTTOM SOFT ROCK BY UNDERGROUND MININGA CASE STUDY OF ROCKFALL IN KAIYANG PHOSPHORITE, GUIZHOU
  ZHENG Da, HUANG Runqiu, HUANG Gang
  2014, 22(3): 464-473. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.016
  Abstract PDF
  LANDSLIDES HAZARDS ASSESSMENT WITH WEIGHTS OF CASE STUDY IN GUIZHOU, CHINA
  FAN Qiang, JU Nengpan, XIANG Xiqiong, HUANG Jian
  2014, 22(3): 474-481. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.017
  Abstract PDF
  AUTOMATIC MONITORING OF MADALING GEOLOGICAL DISASTER ON DUYUN, GUIZHOU PROVINCE
  LI Yufei, CHEN Shichang, XU Xiangtao
  2014, 22(3): 482-488. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.018
  Abstract PDF
  EXPLORATION ON DIVISION OF Y-SECONDARY CONSOLIDATION AND INFLUENTIAL FACTORS WITH SOFT SOIL
  LEI Huayang, WANG Xuechao, DING Xiaodong, LIU Jingjin, CHEN Li, ZHANGWenzhen
  2014, 22(3): 489-497. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.019
  Abstract PDF
  DISCUSSIONS ON INTERRELATION BETWEEN INITIAL STATE OF NATURAL SOIL STRATA AND THE COMPRESSIBILITY
  LI Zhengyi
  2014, 22(3): 498-506. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.020
  Abstract PDF
  ANALYSIS AND PREDICTION ON LONG-TERM SHEAR STRENGTH OF FROZEN SOIL AND ITS INFLUENCE FACTORS ALONG QINGHAI-TIBET DC TRANSMISSION LINE
  HUANG Yuansheng, LI Peng, YAN Fuzhang, WANG Yanbing, CHENG Dongxing
  2014, 22(3): 507-514. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.021
  Abstract PDF
  DIVISION TYPES OF GEOLOGICAL CONDITIONS AT MINING WITH WATER PROTECTION IN ECOLOGICAL FRAGILE AREA OF NORTHERN SHANNXI
  WANG Qiqing, LI Wenping, LI Tao
  2014, 22(3): 515-521. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.022
  Abstract PDF
  SOIL RADON AND FAULT ACTIVITY ANALYSIS OF THE HUANGCUN FAULT IN THE OUTHWESTERN LUSHI BASIN HENAN PROVINCE
  OU Lu, QIN Dajun, LI Baoxue, HU Xinfeng, HE Pengfei, MA Liusuo
  2014, 22(3): 522-530. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.03.023
  Abstract PDF