column
  SENSITIVITY ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING SHI'S HARDNESS IN ROCK MATERIALS
  ZHOU Zhongming
  2024, 32(2): 359-369. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2024-0092
  Abstract HTML PDF
  RING SHEAR TEST OF HIGH LIQUID LIMIT SLIDING ZONE SOIL UNDER DIFFERENT INITIAL SATURATION
  LÜ Xilin, ZHONG Qifeng, YAN Jianchun, TANG Zhenghui, XU Kefeng, LIU Xianlin
  2024, 32(2): 370-377. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0130
  Abstract HTML PDF
  INVESTIGATION ON CHARACTERISTIC SHAPE OF CALCAREOUS SAND AND ASSOCIATED EFFECT ON UNDRAINED SHEAR STRENGTH
  HUANG Liang, LIU Xin, LAN Hengxing
  2024, 32(2): 378-386. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0049
  Abstract HTML PDF
  MIGRATION CHARACTERS OF GRAVEL SOIL FINE PARTICLES AND THE FORMATION PATH OF PREFERENTIAL FLOW
  WANG Xiaoyao, FAN Xiufeng, JIAN Wenbin, WU Zhenxiang, LÜ Chenghu
  2024, 32(2): 387-396. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0823
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF A COMPACTED LOESS ALONG COMPRESSION, WETTING AND DRYING
  GE Miaomiao, HE Xuan, GU Chuan, LI Ning, LIU Naifei
  2024, 32(2): 397-409. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0831
  Abstract HTML PDF
  THE INFLUENCE OF CALCAREOUS SAND PARTICLE BREAKAGE BY IMPACT LOAD ON ITS LIQUEFACTION CHARACTERISTICS
  YE Bin, MAO Pan, YE Guanlin
  2024, 32(2): 410-419. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0640
  Abstract HTML PDF
  MECHANISM OF COLLAPSIBILITY DEGRADATION OF SALINE COMPACTED LOESS UNDER WETTING AND DRYING CYCLES
  TUO Wenxin, NI Wankui, NIE Yongpeng
  2024, 32(2): 420-429. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0806
  Abstract HTML PDF
  THE WATER STABILITY AND MICROSTRUCTURE INDICES OF SULPHATE SALINE SOIL STABILIZED WITH LIME AND FLY ASH
  CHAI Shouxi, TIAN Mengmeng, WEI Li, ZHANG Lin
  2024, 32(2): 430-439. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0127
  Abstract HTML PDF
  STRENGTH AND LEACHING CHARACTERISTICS OF MICP-SOLIDIFIED LEAD-CONTAMINATED SOILS UNDER THE ACTION OF FREEZE-THAW CYCLES
  LI Jie, KANG Bo, ZHA Fusheng
  2024, 32(2): 440-447. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0811
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON SHEAR STRENGTH OF CONTACT SURFACE BETWEEN LOESS AND MUDSTONE
  XU Bowen, LAN Hengxing, LIU Shijie
  2024, 32(2): 448-462. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0141
  Abstract HTML PDF
  DURABILITY TESTS OF ARTIFICIAL STONE GRANULAR MATERIALS BASED ON SOLID WASTE
  KONG Gangqiang, HONG Yinzhe, YU Yang, CHEN Geng, CHEN Yonghui
  2024, 32(2): 463-471. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2023-0257
  Abstract HTML PDF
  FAILURE BEHAVIOR ANALYSIS OF ARCHED BASALT SAMPLES UNDER UNIAXIAL COMPRESSION AND LATERAL RESTRAINT
  FAN Xiang, TIAN Xiaolong, REN Xianda
  2024, 32(2): 472-480. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0082
  Abstract HTML PDF
  MECHANICAL PROPERTIES AND STATISTICAL DAMAGE MODEL FOR WHOLE DEFORMATION PROCESS OF ANCHORED LAYERED LIMESTONE UNDER UNIAXIAL COMPRESSION TEST
  LI Haoyi, ZUO Shuangying, CHEN Shiwan, YANG Chong, TIAN Jiao
  2024, 32(2): 481-491. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0058
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON CHEMICAL AND MECHANICAL DAMAGE EVOLUTION MECHANISM OF BEDDED LIMESTONE IN ACID CORROSION
  FU Li, ZUO Shuangying, WANG Lu, CHEN Shiwan, LI Haoyi
  2024, 32(2): 492-502. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0825
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON MECHANICAL BEHAVIOR AND MACRO AND MICRO FRACTURE CHARACTERISTICS OF DOLOMITE IN ULTRA-DEEP RESERVOIR
  CHEN Junhai, ZHOU Zhongming, LI Shouding, LI Xiao, MAO Tianqiao
  2024, 32(2): 503-512. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2024-0042
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON THE UNLOADING CREEP CHARACTERISTICS OF LOESS AND THE MECHANISM OF TYPICAL EXCAVATED LOESS LANDSLIDE
  WANG Xingang, LIU Kai, LIAN Baoqin, XUE Chen, LUO Li
  2024, 32(2): 513-521. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0080
  Abstract HTML PDF
  DEFECT CLASSIFICATION AND HEALTH ASSESSMENT METHOD OF LANDSLIDE CONTROL ENGINEERING IN SERVICE
  SHI Shengwei, CAI Qiang, CHENG Yingjian, LIANG Jiong, YANG Dong, ZHOU Yuntao
  2024, 32(2): 522-528. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0325
  Abstract HTML PDF
  THE OPTIMAL RAINFALL THRESHOLDS SELECTION BASED ON SENSITIVITY ANALYSIS
  SONG Yufei, FAN Wen, ZUO Chen, YU Ningyu, TAO Hong
  2024, 32(2): 529-544. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0054
  Abstract HTML PDF
  SEISMIC MONITORING IN ROCKFALL: A LITERATURE REVIEW
  FENG Liang, ZHANG Zhen
  2024, 32(2): 545-564. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0079
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH STATUS AND PROSPECTS ON THE MECHANISM AND PREVENTION OF TUNNEL DISEASE IN MINED-OUT SUBSIDENCE AREAS
  XU Nengxiong, QIN Yan, ZHANG Ziyu
  2024, 32(2): 565-580. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0796
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON DENOISING METHOD FOR MICROSEISMIC SIGNALS OF UNDERGROUND ENGINEERING BASED ON WPD-EMD-WPD
  LIN Xin, LI Biao, YANG Chunming, ZHONG Weiming, XU Nuwen
  2024, 32(2): 581-589. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0809
  Abstract HTML PDF
  FORWARD MODELING AND PRACTICE OF PIPELINE DETECTION IN SECONDARY LOESS ENVIRONMENT
  HU Pingshen, WANG Xinhong, ZHANG Binglai, ZHANG Wen, YUAN Yuan, HE Yunxiu
  2024, 32(2): 590-600. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0087
  Abstract HTML PDF
  FIBER OPTIC MONITORING OF RAINFALL INFILTRATION IN XIASHU SOIL AND PERMEABILITY COEFFICIENT ESTIMATION
  LI Jie, ZHU Honghu, WU Bing, LIU Xifeng, WANG Jiachen, CAO Dingfeng, SHI Bin
  2024, 32(2): 601-611. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0092
  Abstract HTML PDF
  SLOPE DISPLACEMENT PREDICTION RESEARCH BASED ON THE GRAPH DEEP LEARNING AND BEIDOU MONITORING
  YANG Chuan, LIN Richeng, JI Jianyong, ZHANG Jiantong, DING Penghui, LIU Jian
  2024, 32(2): 612-622. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0053
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON SIMULATION OF SEISMIC WAVE TRAVEL TIME IN TUNNEL ADVANCED GEOLOGICAL PREDICTION USING REFLECTION WAVE METHOD
  XU Ruoge, SUN Hui, CHEN Rui, REN Hongyong, ZHANG Jian, LI Meng, GAO Fuliu, ZHAO Xiaoyan
  2024, 32(2): 623-631. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2023-0465
  Abstract HTML PDF
  DESIGN CALCULATION AND NUMERICAL SIMULATION INVESTIGATION OF HIGH PRESSURE EMERGENCY WATER RETENTION BULKHEAD IN DEEP MINES: A CASE STUDY OF MAOPING LEAD-ZINC MINE IN NORTHEAST YUNNAN, CHINA
  YUAN Shichong, LI Qiang, HANG Yuan, SUN Bangtao, LI Dongli
  2024, 32(2): 632-644. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0731
  Abstract HTML PDF
  RESERCH ON ENGINEERING GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GREY-BLACK CLAY BASED ON INTEGRATED STRATIGRAPHY
  TIAN Chenlong, XU Fenglin, LIU Kang, SUN Zuoben, ZHANG Jinsheng, TONG Gencheng
  2024, 32(2): 645-656. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0619
  Abstract HTML PDF
  APPLICATION OF RESISTIVITY METHOD IN THE STUDY OF DAMAGE ACCUMULATION OF ROCK SLOPE WITH WEAK INTERCALATION
  LI Xiaowei, ZHOU Hanxu, CHE Ailan
  2024, 32(2): 657-666. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0776
  Abstract HTML PDF
  DEVELOPMENT AND APPLICATION OF INTELLIGENT WARNING SYSTEM FOR FOUNDATION PIT BASED ON LSTM
  HUANG Da, ZHU Shuangzhong, SONG Yixiang
  2024, 32(2): 667-677. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0779
  Abstract HTML PDF
  EFFECTIVENESS OF FIRST LEVEL STRUT IN REDUCING THE FOUNDATION PIT DEFORMATION INDUCED BY PRE-EXCAVATION PUMPING
  XUE Xiuli, ZHU Long, ZENG Chaofeng, WANG Shuo, CHEN Qiunan, GUO Zhiguang
  2024, 32(2): 678-689. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0139
  Abstract HTML PDF
  FIELD TESTS ON IMPROVEMENT OF SEA-LAND INTERACTION LIQUEFIABLE GROUND THROUGH INTELLIGENT VIBRATORY PROBE COMPACTION METHOD
  LI Yalin, DU Guangyin, MAO Zhengrong, WANG Chuanle, GAO Changhui, ZHUANG Zhongxun, YANG Yong
  2024, 32(2): 690-698. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2023-0084
  Abstract HTML PDF
  ANALYSIS OF NON-EQUAL STRAIN AND NONLINEAR CONSOLIDATION PROPERTIES OF STONE COLUMN COMPOSITE FOUNDATION
  ZHOU Yadong, LIU Yuwan, GUO Shuaijie, LI Yan
  2024, 32(2): 699-708. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2023-0093
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF THE CUTTING CHARACTERISTICS ON SUBGRADE UPLIFT CHARACTERISTICS IN RED-BED AREA ALONG A HIGH-SPEED RAILWAY
  YAN Hongyi, ZHAO Xiaoyan, LI Chenqi, CHEN Minghao, ZHANG Guangze
  2024, 32(2): 709-718. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0134
  Abstract HTML PDF
  NONLINEAR STATIC DESIGN METHOD AND VERIFICATION FOR FLEXIBLE ROCKFALL BARRIERS
  ZHAO Lei, LIAO Linxu, LIU Yaopeng, YU Zhixiang, QI Xin, XU Hu, JIN Yuntao
  2024, 32(2): 719-727. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0829
  Abstract HTML PDF