column
  WATER PROOF CAPABILITY AND DIFFUSION CHARACTERISTICS OF DIFFERENT STRENGTHENING MATERIALS IN LOESS IN VERTICAL DIRECTION
  CHEN Wenwu, WANG Shenglin, LI Xiaoyuan, DU Yumin, YANG Guang
  2014, 22(5): 779-784. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.01
  Abstract PDF
  FRACTAL MODEL FOR SWELLING DEFORMATION OF BENTONITE
  XU Yongfu, XIANG Guosheng, CHU Feifei, WU Rong
  2014, 22(5): 785-791. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.02
  Abstract PDF
  REVIEW OF STUDIES ON LARGE SCALE TRIAXIAL TESTS OF COARSE-GRAINED SOILS
  SHI Zhenming, ZHAO Xiaowei, PENG Ming
  2014, 22(5): 792-796. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.03
  Abstract PDF
  STRUCTURE AND COMPOSITION OF RESIDUAL SOIL FROM DECOMPOSED BASALT AT LEIZHOU PENINSULA
  ZHANG Xianwei, LI Jingjing, LI Jun, ZHANG Jing
  2014, 22(5): 797-803. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.04
  Abstract PDF
  FIELD EXPERIMENTAL STUDY ON ANCHORAGE PERFROMANCE OF GFRP AT CONSERVATION EARTHEN SITES
  ZHANG Jingke, CHEN Wenwu, HE Faguo, LI Zuixiong, SUN Manli
  2014, 22(5): 804-810. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.05
  Abstract PDF
  UDEC BASED NUMERICAL STUDY ON PERMEABILITY OF FRACTURED ROCK MASS WITH SHEAR DILATION
  LI Xiaoqin, LI Wenping
  2014, 22(5): 811-817. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.06
  Abstract PDF
  SUPER MINIATURE PENETRATION TEST ON STRUCTURAL STRENGTH OF CLAYEY SOIL DURING EVAPORATION
  WANG Deyin, TANG Chaosheng, LI Jian, SHI Bin
  2014, 22(5): 818-823. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.07
  Abstract PDF
  VIBRATION PROPAGATION OF TUNNEL BLASTING IN GRANITE AREAS
  ZHAI Caiya, LI Anlong, LIU Tao, SU Yu
  2014, 22(5): 824-831. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.08
  Abstract PDF
  COMPARATIVE TEST STUDY BETWEEN FULLY SOFTENED AND RESIDUAL STRENGTHS OF LOESS
  QIANG Fei, LI Ping, LI Tonglu
  2014, 22(5): 832-838. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.09
  Abstract PDF
  TRIAXIAL TEST ON SATURATION AND CONSOLIDATION OF REMOULDED LOESS
  CHEN Wenwu, LIU Wei, SUN Guanping, BI Jun, ZHANG Shuai, CHEN Pengfei
  2014, 22(5): 839-844. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.10
  Abstract PDF
  PORE CHARACTERISTICS OF MALAN LOESS UNDER COMPRESSION TEST AT HEIFANG PLATFORM
  LUO Hao, WU Faquan, CHANG Jinyuan, XU Jiangbo, BAO Han
  2014, 22(5): 845-850. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.11
  Abstract PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON DEFORMATION OF GEO-GRANULAR MATERIALS BASED ON PHOTOELASTIC TECHNIQUES
  ZHENG Hu
  2014, 22(5): 851-854. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.12
  Abstract PDF
  EXPERIMENT STUDY ON MECHANICAL PROPERTIES OF INTERFACE BETWEEN SENSING OPTICAL FIBER AND SAND
  SHE Junkuan, ZHU Honghu, ZHANG Chengcheng, SHI Bin, YAN Junfan
  2014, 22(5): 855-860. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.13
  Abstract PDF
  EXTRACTION AND ANALYSIS OF LUSHAN EARTHQUAKE TRIGGERED LANDSIDESA CASE STUDY IN BAOSHENG TOWN, YAAN CITY
  LI Shulin, YU Lifeng, CHEN Lixia
  2014, 22(5): 861-868. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.14
  Abstract PDF
  STUDY ON DYNAMIC DEFORMATION MECHANISM OF LANDSLIDE IN DRAWDOWN OF RESERVOIR WATER LEVELTAKE BAISHUIHE LANDSLIDE IN THREE GORGES RESERVOIR AREA FOR EXAMPLE
  LU Shuqiang, YI Qinglin, YI Wu, ZHANG Guodong, HE Xiang
  2014, 22(5): 869-875. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.15
  Abstract PDF
  RESPONSE OF TYPICAL HYDRODYNAMIC PRESSURE LANDSLIDE TO RESERVOIR WATER LEVEL FLUCTUATION:SHUPING LANDSLIDE IN THREE GORGES RESERVOIR AS AN EXAMPLE
  XIANG Ling, WANG Shimei, WANG Li
  2014, 22(5): 876-882. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.16
  Abstract PDF
  EVOLUTION AND UNSTABILITY MECHANISM OF HIGH SLOPES WITH INTERBEDDED SOFT AND HARD ROCK BEDDINGS OF LOW DIP ANGLES
  JI Shizu, LIN Feng, HUANG Runqiu, YUE Jianjun
  2014, 22(5): 883-889. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.17
  Abstract PDF
  MOTION SIMULATION OF RAPID LONG RUN-OUT LOESS LANDSLIDE AT DONGFENG IN JINGYANG, SHAANXI
  YANG Fan, CHANG Wei, WANG Fawu, LI Tonglu
  2014, 22(5): 890-895. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.18
  Abstract PDF
  BLOCK THEORY BASED STABILITY ANALYSIS OF METAMORPHIC SCHIST ROCK SLOPES
  LI Tonglu, YANG Deguang, ZHANG Changliang, WANG Hong, ZHANG Yaqing
  2014, 22(5): 896-902. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.19
  Abstract PDF
  PREDICTION OF ROCKBURST AT WALL ROCKS OF TUNNELS IN SOUTHWEST
  WANG Kaiyang, XIAO Hong, SHANG Yanjun, SU Kaimin, HE Wantong
  2014, 22(5): 903-914. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.20
  Abstract PDF
  ANALYSIS ON FAILURE MECHANISM OF UNSATURATED LOESS SLOPE WITH INVERSE RESULTS OF SOIL STRENGTH PARAMETERS
  LIU Wenhong, ZHANG Yaqing, LI Tonglu, XI Yu, WANG Ning
  2014, 22(5): 915-920. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.21
  Abstract PDF
  SBAS-INSAR TECHNOLOGY BASED IDENTIFICATION OF SLOW DEFORMATION OF GEOLOGIC MASS ALONG SECTION OF CHINA-PAKISTAN HIGHWAY
  LI Lingjing, YAO Xin, ZHANG Yongshuang, LING Sheng, WANG Zongsheng
  2014, 22(5): 921-927. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.22
  Abstract PDF
  STUDY ON COMBINED EFFECT OF NATURAL DEBRIS FLOW AND MINE DEBRIS FLOW AND PREVENTION COUNTERMEASURES
  NI Huayong, ZHENG Wanmo, SONG Zhi, XU Wei
  2014, 22(5): 928-935. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.23
  Abstract PDF
  FUZZY HIERARCHY ANALYSIS FOR TREATMENT EFFECT OF COMPLEX CUTTING HIGH SLOPE DISEASE
  WANG Hao, LIN Yifu, WU Dongliang, PAN Jun, ZHAO Xiaofeng, WANG Xiaodong
  2014, 22(5): 936-943. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.24
  Abstract PDF
  COMPOSITION AND STRUCTURE OF GEOLOGICAL PROSPECTING IN RIVER DEEP OVERBURDEN LAYERS AT DAM SITE OF WUDONGDE HYDROPOWER STATION
  LI Huizhong, HAO Wenzhong, PAN Yuzhen, YANG Jing, XIAO Yunhua, XIE Shiyu
  2014, 22(5): 944-950. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.25
  Abstract PDF
  EXPERIMENTAL RESEARCH ON LOESS DYNAMIC CHARACTERISTICS AT GROUND FISSURE BELT IN XIAN AREA
  MU Huandong, DENG Yahong, PENG Jianbing
  2014, 22(5): 951-957. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.26
  Abstract PDF
  A CASE STUDY OF GROUND MOVEMENT DUE TO BACKFILL MINING OF STEEP OREBODY
  GUO Jie, MA Fengshan, XU Jiamo
  2014, 22(5): 958-964. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.27
  Abstract PDF
  DISCUSSIONS ON CHAIN OF 3F PROBLEM FOR ENGINEERING GEOLOGICAL ENVIRONMENT IN SHANXI
  LONG Jianhui, CUI Lipeng, GUO Qiming, JING Ming
  2014, 22(5): 965-974. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.28
  Abstract PDF
  THE GEOLOGIC ROUTE SELECTION IN THE SECTION FROM MEIHUASHAN TO TIANSHENGQIAO ALONG LIUPANSHUI-ZHANYI DOUBLE-TRACK RAILWAY
  CUI Jianhong, JIANG Liangwen
  2014, 22(5): 975-980. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.29
  Abstract PDF
  TEMPORAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF GROUNDWATER AND FEATHERS OF CONTAMINANT TRANSPORTATION IN JINAN SPRING AREA
  HE Ben, JIA Chao, LIU Xinyu, SUN Jialin, ZHANG Guorong
  2014, 22(5): 981-988. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.30
  Abstract PDF
  ENGINEERING GEOLOGICAL DATA PROCESSING METHOD WITH WATER CONSERVANCY HUB PROJECT, AS EXAMPLE
  LIU Junqi
  2014, 22(5): 989-996. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.31
  Abstract PDF
  ANALYSES ON DYNAMIC METHANE HYDRATE ACCUMULATION SIMULATION IN SHENHU AREA OF THE NORTHERN SOUTH CHINA SEA
  GUAN Jin'an, LIANG Deqing, WAN Lihua, GU Renguo
  2014, 22(5): 997-1002. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.32
  Abstract PDF
  GOAF WATER STORAGEA NEW WAY FOR WATER PRESERVED MINING IN ARID AREAS
  LI Wenping, LI Tao, CHEN Wei, CHANG Jinyuan, WANG Qiqing
  2014, 22(5): 1003-1007. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.33
  Abstract PDF
  GENESIS AND PROPERTY CLASSIFICATION OF TECTONIC COAL
  DENG Xubiao, HU Qingfeng, WEI Simin
  2014, 22(5): 1008-1014. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.34
  Abstract PDF
  ANALYSIS OF RESOLUTION INFLUENCE FACTORS OF HIGH-DENSITY ELECTRICAL METHOD AND ITS APPLICATION
  HUANG Zhenping, HU Yan, ZHU Pengchao, LI Wenling
  2014, 22(5): 1015-1021. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2014.05.35
  Abstract PDF