column
  STRENGTH CHARACTERISTICS OF SINGLE ROOT TENSILE TEST OF HERBS AND SHRUBS IN COLD AND ARID ENVIRONMENTS
  LIU Changyi, HU Xiasong, ZHAO Yujiao, DOU Zengning
  2017, 25(1): 1-10. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.001
  Abstract HTML PDF
  APPLICATION OF HIGH VACUUM DENSIFICATION METHOD TO SOFT SOIL FOUNDATION TREATMENT ENGINEERING AT PINGTAN COMPREHENSIVE EXPERIMENTAL AREA
  SHI Youzhi, CHAI Jianfeng, LIN Shuzhi, ZHAO Huali
  2017, 25(1): 11-18. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.002
  Abstract HTML PDF
  PERFORMANCE AND MECHANISM OF BOLTS FULLY GROUTED WITH SH-(C+F)SLURRY
  CUI Kai, WANG Donghua, CHEN Wenwu, REN Xiaofeng, GUAN Xipeng, HUANG Jingjing
  2017, 25(1): 19-26. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.003
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY TRANSFERRING LAW OF MUCK SOIL WITH DIFFERENT DRAINAGE SYSTEMS UNDER HIGH ENERGY IMPACT
  LI Zhangming, LAI Jiankun, LI Zhengdong, LUO Zhibin, HU Xinli
  2017, 25(1): 27-35. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.004
  Abstract HTML PDF
  MESOSCOPICAL STUDY ON INTERFACE PROPERTIES BETWEEN GEOMEMBRANE AND SOIL
  FENG Shijin, LIU Xin
  2017, 25(1): 43-49. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.006
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON INFLUENCING FACTORS OF DYNAMIC SHEAR MODULE AND DAMPING RATIO OF FAULT GOUGE
  HUANG Zhiquan, WU Chao, BI Liyi, ZHANG Ruiqi, ZHANG Zhenhua
  2017, 25(1): 50-57. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.007
  Abstract HTML PDF
  MODEL TEST RESEARCH ON UPLIFTING BEARING CAPACITY OF STAR-SHAPED PILE
  REN Lianwei, ZHAN Junfeng, ZHANG Minxia
  2017, 25(1): 58-64. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.008
  Abstract HTML PDF
  EFFECTS OF GROUND RUBBER ON COMPRESSIBILITY,SHRINKAGE AND HYDRAULIC CONDUCTIVITY OF KAOLIN SOILS
  HE Jun, HU Xiaojin, LI Yong, RUAN Xiaochen, YAN Xing
  2017, 25(1): 65-72. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.009
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON CHARACTERISTICS OF PORE WATER DISTRIBUTION AND WATER-HOLDING CAPACITY OF SOIL
  TAN Long, WEI Changfu, TIAN Huihui, WANG Hui, ZHANG Qin
  2017, 25(1): 73-79. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.010
  Abstract HTML PDF
  TRIAXIAL CREEP PROPERTIES OF FIBER REINFORCED EXPANSIVE SOIL
  CHEN Xiaoxue, DU Shasha, ZHANG Dan, LI Bo, JI Tingyuan
  2017, 25(1): 80-87. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.011
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF BEDDING ORIENTATION ON HYDRAULIC FRACTURE PROPAGATION IN SHALE UNDER UNIAXIAL COMPRESSION
  WAN Xiaole, HE Jianming, ZHENG Bo
  2017, 25(1): 88-94. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.012
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL ON CREEP PROPERTIES OF EPS BEADS LIGHT WEIGHT SOIL UNDER DIFFERENT WATER CONTENTS
  LIU Defang, HOU Tianshun, Sibel Pamukcu
  2017, 25(1): 102-109. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.014
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF IN-SITU LEACHING FOR RARE EARTH MINING TO SLOPE STABILITY
  HU Shili, HONG Bengen, LUO Sihai, WANG Guanshi, WANG Xiaoling
  2017, 25(1): 110-116. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.015
  Abstract HTML PDF
  PRELIMINARY RESEARCH ON GEOLOGICAL DISASTER CHAINS IN LOESS AREA
  ZHU Xinghua, PENG Jianbing, TONG Xiao, MA Penghui
  2017, 25(1): 117-122. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.016
  Abstract HTML PDF
  SHEARING CHARACTERISTIC OF SLIDING ZONE SOIL FROM RING SHEAR TESTS FOR LARGE SCALE MUDSTONE LANDSLIDES IN HUANGSHUI RIVER BASIN
  WANG Binjia, WANG Tao, SUN Jinzhong, SHI Jusong
  2017, 25(1): 123-131. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.017
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON ANTI-CORROSION OF CORN STRAW AND ITS EFFECT IN SILT IMPROVEMENT
  PENG Liyun, WANG Jianye
  2017, 25(1): 132-138. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.018
  Abstract HTML PDF
  EMPIRICAL PREDICTION MODEL FOR MOVEMENT DISTANCE OF GULLY-TYPE ROCK AVALANCHES
  ZHAN Weiwei, HUANG Runqiu, PEI Xiangjun, LI Weile
  2017, 25(1): 154-163. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.021
  Abstract HTML PDF
  DEFORMATION MECHANISM AND STABILITY PREDICTION OF A DEFORMATION MASS IN LEFT BANK SLOPE OF QINGDAHE LOCATED AT LIANGHEKOU HYDROPOWER STATION, YALONG RIVER
  ZHANG Shishu, WU Zhanglei, ZHAO Xiaoping, RAN Congyan, GUO Songfeng, HUANG Xiaolin, QI Shengwen
  2017, 25(1): 164-170. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.022
  Abstract HTML PDF
  COMPARATIVE STUDY ON TWO METHODS OF ROCK MASS STRENGTH PARAMETERS FOR APPLICATION IN HYDROPOWER ENGINEERING
  GUO Weixiang, ZHENG Kexun, HU Zheng, LI Meng, ZHU Yongsheng, GUO Fuzhong
  2017, 25(1): 171-179. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.023
  Abstract HTML PDF
  RECHARGE SOURCE IDENTIFICATION AND EVOLUTION OF INFLOWING WATER IN A SEABED GOLD MINE
  LI Kepeng, MA Fengshan, ZHANG Hongxun, LI Wei, LÜ Yinglei
  2017, 25(1): 180-189. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.024
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF YUFU RIVER ON CHEMICAL PROCESS OF KARST GROUNDWATER IN JI'NAN, SHANDONG PROVINCE
  LI Baoxue, QIN Dajun, GUO Yi, LIU Wencai, Mohammed Haji, LIN Lin, GUAN Qinghua
  2017, 25(1): 190-198. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.025
  Abstract HTML PDF
  ENGINEERING GEOLOGICAL MECHANISM ON DEFORMATION OF NANJING METRO TUNNEL IN OPERATING
  ZHENG Jun, SHE Caigao, YAN Changhong, ZHANG Bolin
  2017, 25(1): 199-208. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.026
  Abstract HTML PDF
  REFINED MODELING OF COMPLEX GEOLOGICAL BODY BASED ON THERE-DIMENSIONAL LASER SCANNING TECHNIQUE
  DENG Xiaolong, LI Lihui
  2017, 25(1): 209-214. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.027
  Abstract HTML PDF
  PERMEABILITY IMPROVMENT TECHNOLOGY BY CRACKING COAL SEAM WITH CO2 PHASE TRANSITION
  LEI Yun, LIU Jianjun, ZHANG Shaonan
  2017, 25(1): 215-221. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.028
  Abstract HTML PDF
  WATER ABSORPTION OF SURROUNDING ROCKS OF MOGAO GROTTOES AT DUNHUANG AND ITS INFLUENCING FACTORS
  ZHANG Na, HE Manchao, GUO Qinglin, TAO Zhigang, HOU Dongwen, SHENG Hailong
  2017, 25(1): 222-229. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.029
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON INFLUENCE OF TERRAIN FLUCTUATION TO HIGH DENSITY RESISTIVITY METHOD FOR DETECTING UNDERGROUND KARST PIPES
  ZHENG Zhijie
  2017, 25(1): 230-236. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.030
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON FAILURE PROBLEM OF LOESS ENGINEERING SLOPE ANTI-SLIDING RETAINING WALL PREVENTION AND MITIGATION IN BAOJI CITY
  CAO Chunshan, WU Shuren, PAN Mao, XIN Peng, LIANG Changyu, WANG Tao
  2017, 25(1): 237-245. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.031
  Abstract HTML PDF
  SUMMARY OF THE 10TH CONGRESS OF ENGINEERING GEOLOGY OF CHINA
  WU Faquan, QI Shengwen
  2017, 25(1): 246-256. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.032
  Abstract HTML PDF
  DETERMINATION OF SUCTION STRESS STRENGTH PARAMETERS OF UNSATURATED LOESS WITH CONVENTIONAL TRIAXIAL CD TEST
  ZHANG Xinting, LI Tonglu, XING Xianli, LI Ping
  2017, 25(1): 36-42. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.005
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF GRID STRENGTH ON PILE-SOIL STRESS RATIO OF PILE-NET COMPOSITE
  SHANG Yonghui, XU Linrong, SHANG Li, FANG Qiancheng, ZHAO Ying
  2017, 25(1): 95-101. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.013
  Abstract HTML PDF
  SEISMIC RESPONSE OF DUAL STRUCTURE SLOPE BASED ON SHAKING TABLE MODEL TEST
  2017, 25(1): 139-146. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.019
  Abstract HTML PDF
  MECHANISM OF GRADUAL RETREAT LOESS LANDSLIDE CAUSED BY GROUNDWATER: A CASE STUDY OF THE IRRIGATION LOESS LANDSLIDE IN HEIFANGTAI, GANSU PROVINCE
  2017, 25(1): 147-153. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.01.020
  Abstract HTML PDF