column
  THE IMPLICATION AND EVALUATION OF TOPPLING FAILURE IN ENGINEERING GEOLOGY PRACTICE
  HUANG Runqiu, LI Yusheng, YAN Ming
  2017, 25(5): 1165-1181. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.001
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON THE PERMEABILITY AND STABILITY OF LANDSLIDE DAM MATERIALS
  SHI Zhenming, ZHANG Gongding, PENG Ming, LIU Siyan
  2017, 25(5): 1182-1189. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.002
  Abstract HTML PDF
  STABILITY ANALYSIS OF LANDSLIDE USING JOINT FORCES METHOD ON MULTIPLE PROFILES
  ZHANG Nianxue, LI Xiao, SHENG Zhuping, HE Jianming
  2017, 25(5): 1190-1204. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.003
  Abstract HTML PDF
  ANALYSIS OF SECONDARY TOPPLING MECHANISM OF JOINTED ROCK SLOPE UNDER SOIL PRESSURE
  GUO Jianjun, WANG Junjie, LI Hongguang, MIN Zhihua
  2017, 25(5): 1205-1212. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.004
  Abstract HTML PDF
  USE OF ANALYTIC NETWORK PROCESS AND FUZZY CLUSTERING ANALYSIS METHOD IN KARSTIC COLLAPSE
  CHEN Xuejun, YANG Yue, BAI Hanying, SONG Yu, CHEN Lijie
  2017, 25(5): 1213-1219. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.005
  Abstract HTML PDF
  STABILITY OF UNSTABLE ROCK IN NEARLY-HORIZONTAL SANDSTONE-MUDSTONE STRATUM DUE TO ENLARGED ROCK-CELL
  ZHOU Yuntao, SHI Shengwei, ZHANG Yong, CAI Qiang, LIANG Jiong, CHENG Yingjian
  2017, 25(5): 1220-1229. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.006
  Abstract HTML PDF
  FAILURE MECHANISM OF LOESS LANDSLIDES DUE TO SATURATED-UNSATURATED SEEPAGE-CASE STUDY OF GALLENTE LANDSLIDE IN ILI, XINJIANG
  LIU Li'nan, LI Shouding, JIANG Yue, BAI Yaheng, LUO Yu
  2017, 25(5): 1230-1237. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.007
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON CRITICAL SLIP SURFACE OF ACCELERATION IN SLOPE STABILITY ANALYSIS
  JIE Yuxin, BAI Yongliang, ZHANG Bin
  2017, 25(5): 1238-1244. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.008
  Abstract HTML PDF
  HAZARD WAYS OF LANDSLIDES AND AVALANCHES ON ROAD ENGINEERING IN SICHUAN-TIBET TRAFFIC CORRIDOR
  LI Xiuzhen, ZHONG Wei, ZHANG Xiaogang, BIAN Jianghao, CUI Yun, HUANG Senwang
  2017, 25(5): 1245-1251. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.009
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON MECHANISM OF SHALLOW LOESS LANDSLIDES INDUCED BY RAINFALL
  WANG Gang, SUN Ping, WU Lizhou, SHI Lunyan, ZHU Enzhen
  2017, 25(5): 1252-1263. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.010
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH DAMAGE OF RED CLAY BY ZN2+ POLLUTION UNDER LEACHING
  CHEN Xuejun, ZHOU Xing, SONG Yu, HUANG Yaoyi
  2017, 25(5): 1264-1269. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.011
  Abstract HTML PDF
  ADAPTABILITY OF UNIFORMITY COEFFICIENT METHOD FOR SEEPAGE DEFORMATION TYPE OF GRAVEL COHESIONLESS COARSE-GRAINED SOIL
  QI Junxiu, ZHAO Xiaoju, LIU Yan, ZHANG Zhongyan, ZHANG Guangyu
  2017, 25(5): 1279-1286. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.013
  Abstract HTML PDF
  EVOLUTION OF FRACTAL DIMENSION OF PARTICLE BREAKAGE
  XU Yongfu
  2017, 25(5): 1287-1292. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.014
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH CHARACTERISTICS OF RED CLAY UNDER INFLUENCE OF NANO-CaCO3
  CHEN Xuejun, HU Shuwei, HUANG Yaoyi, BAI Hanying
  2017, 25(5): 1293-1298. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.015
  Abstract HTML PDF
  THREE-DIMENSIONAL CHARACTERIZATION OF MINERAL AND ORGANIC COMPOSITIONS IN PROCESS OF CONSOLIDATION OF SATURATED FINE-GRAINED SOIL
  LIU Zhiqing, SONG Jing, LI Xue, YANG Yushuang, REN Yuqi
  2017, 25(5): 1299-1306. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.016
  Abstract HTML PDF
  REINFORCING EFFECT OF RELIC SOIL SITES PENETRATED WITH HIGH POLYMER MATERIAL SH
  CHEN Wenwu, ZHANG Qiyong, LIU Hongwei, GAO Fei
  2017, 25(5): 1307-1313. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.017
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON EFECT OF INTERFACIAL ROUGHNESS ON DESICCATION CRACKING BEHAVIOR OF SOIL
  LIU Changli, TANG Chaosheng, LI Haoda, SUN Kaiqiang, SHI Bin
  2017, 25(5): 1314-1321. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.018
  Abstract HTML PDF
  DEVELOPMENT RULES OF WATER FLOWING & FRACTURE ZONE AT DEEP BURIED SOIL-ROCK INTERFACE DURING MINING
  BAI Hanying, LI Wenping, CHEN Xuejun, HUANG Xiang
  2017, 25(5): 1322-1327. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.019
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL STUDY OF HYDRAULIC FRACTURING IN HETEROGEN-EOUS ROCKS UNDER DIFFERENT HYDRAULIC LOADING CONDITIONS
  ZHAO Haijun, MA Fengshan, LIU Gang, FENG Xuelei
  2017, 25(5): 1328-1335. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.020
  Abstract HTML PDF
  COMPRESSIVE INDICES OF COHESIVE SOIL AND RELATION TO DEGREE OF SATURATION
  HOU Xiaoliang, TAN Xiaohui, LIU Zeyong, TIAN Longyu
  2017, 25(5): 1336-1343. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.021
  Abstract HTML PDF
  STUDY OF ROADWAY DEFORMATION INDUCED BY EXCAVATION WITH SOFT ELASTIC MATERIAL SIMULATED EXPERIMENT
  MA Fengshan, ZHANG Yamin, XU Jiamo, LU Rong, GUO Jie
  2017, 25(5): 1344-1350. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.022
  Abstract HTML PDF
  KEY TECHNOLOGIES FOR TUNNEL CONSTRUCTION IN WATER RICH SAND IN GROUND OF SOIL AND ROCK STRATA
  SI Xiaodong, LI Hongzhe, ZHANG Jianguo, HE Chuanfeng
  2017, 25(5): 1351-1356. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.023
  Abstract HTML PDF
  UNSATURATED STRENGTH CHARACTERISTICS OF GLACIOFLUVIAL DEPOSITS OF TAOPING AREA IN LI COUNTY, SICHUAN PROVINCE
  QI Hao, FENG Wenkai, CHEN Jianfeng, BAI Huilin, ZHOU Qiang, GUO Xiaopeng
  2017, 25(5): 1357-1363. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.024
  Abstract HTML PDF
  PREDICTION AND ANALYSIS OF ABRASIVENESS OF DENSE SANDY STRA-TUM BY SLURRY SHIELD AT SUTONG GIL UTILITY TUNNEL ENGINEERING
  ZHANG Xiaoping, TANG Shaohui, WU Jian, CHEN Peng, TANG Jianqing, TU Xinbin
  2017, 25(5): 1364-1373. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.025
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL SIMULATION ANALYSIS OF MIANYANG PINGYANG FUJUN GATEWAY UNDER EARTHQUAKE
  SU Qi, XIAO Weimin, ZHU Zhanyuan, QUE Mingyang
  2017, 25(5): 1374-1380. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.026
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS OF UNLOADING MICRO CRACKS IN SHALLOW ROCK MASS AT LEFT BANK OF JINPING Ⅰ HYDROPOWER STATION DAM
  MA Aiyang, WU Faquan, QI Shengwen, CHANG Zhonghua, NAN Jiachen, XIE Yanshi, ZENG Sheng, PU Chengzhi
  2017, 25(5): 1381-1388. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.027
  Abstract HTML PDF
  REVIEW ON THE 6TH CHINA YOUTH SYMPOSIUM ON ENGINEERING GEOLOGY
  FAN Xuanmei
  2017, 25(5): 1389-1394. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.028
  Abstract HTML PDF
  ACOUSTIC EMISSION CHARACTERISTICS OF TIGHT SANDSTONE DUR-ING FAILURE PROCESSES WITH DIFFERENT CONFINING PRESSURES
  HAN Weige, XIAO Ji, CUI Zhendong, SI Kai, WANG Bonan, ZHANG Jianyong
  2017, 25(5): 1270-1278. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.012
  Abstract HTML PDF