column
  STUDY ON THE MOVEMENT MECHANISM OF WENJIAGOU HIGH SPEED EJECTION LANDSLIDE
  HU Houtian, ZHAO Zhiming, ZHAO Xiaoyan
  2018, 26(2): 279-285. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-023
  Abstract HTML PDF
  CITESPACE BASED COMPREHENSIVE ANALYSIS ON DEBRIS FLOW RISK OF CHINA DURING RECENT 30 YEARS
  CHEN Huizhu, LIU Xilin, QIU Jin'an
  2018, 26(2): 286-295. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-299
  Abstract HTML PDF
  REVIEW ON THE MECHANISM AND THEORETICAL MODEL OF DESICCATION CRACKING IN CLAY SOIL
  LIU Changli, TANG Chaosheng, SUN Kaiqiang, LI Haoda, XU Shikang, LENG Ting
  2018, 26(2): 296-308. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-042
  Abstract HTML PDF
  SHEAR BEHAVIORS OF ROCK MASS IN THE INTERLAYER FAULT ZONE OF DAGUANGBAO LANDSLIDE
  MENG Xiangrui, PEI Xiangjun, HUANG Runqiu, CUI Shenghua, ZHU Ling, ZHAN Weiwei
  2018, 26(2): 309-318. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-562
  Abstract HTML PDF
  A NUMERICAL MODEL FOR SIMULATION OF FLOWSLIDE ON CURVED TOPOGRAPHY
  GUO Jian, LI Tonglu, LI Ping, LIN Xiaoyan, SHEN Wei, ZHAI Zhanghui
  2018, 26(2): 319-324. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-479
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION RULES OF LARGE-SCALE LANDSLIDES IN BAILONGJIANG RIVER BASIN
  CHEN Ming, WANG Yunsheng, LIANG Ruifeng, YANG Shuancheng
  2018, 26(2): 325-333. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-037
  Abstract HTML PDF
  RAIN EROSION RESISTANCE OF DEBRIS FLOW FAN SPRAYED BY SH AGENT ON SURFACE
  WANG Yonglei, CHAI Shouxi, LI Min
  2018, 26(2): 334-339. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-015
  Abstract HTML PDF
  GEOLOGICAL HAZARD MODES AND INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF HIGHLY INCISED SLOPES IN JIXIAN MINES ILLUSTRATED WITH EXAMPLE OF NORTHERN DAXINGYU MINE, JIXIAN
  ZHU Jiewang
  2018, 26(2): 348-355. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-027
  Abstract HTML PDF
  FULL SECTION MONITORING OF LAND SUBSIDENCE BOREHOLE USING DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSING TECHNIQUES
  SHI Bin, GU Kai, WEI Guangqing, WU Jinghong, ZHANG Chengcheng
  2018, 26(2): 356-364. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-104
  Abstract HTML PDF
  PREDICTION AND EARLY WARNING OF CANGZHOU LAND SUBSIDENCE DISASTER
  LUO Zujiang, ZHANG Xin, TIAN Xiaowei
  2018, 26(2): 365-373. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-097
  Abstract HTML PDF
  INSIGHTS OF GEOLOGICAL INVESTIGATION DESIGN AND CONSTRUCTION RESPONSIBILITY DIVISION FROM CONSTRUCTION TRIGGERED GEOHAZARD
  SHANG Yanjun, LI Kun, WANG Kaiyang, LI Yanyan, YANG Peng
  2018, 26(2): 374-383. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-560
  Abstract HTML PDF
  WATER INDUCED DETERIORATION CHARACTERISTICS IN SANDSTONE OF TERTIARY FORMATION AT QINHUAI EAST RIVER IN NANJING CITY
  ZHANG Liping, XU Baotian, QIU Dejun, YAN Xiaoying
  2018, 26(2): 391-399. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-070
  Abstract HTML PDF
  SIMPLIFIED CALCULATION METHOD FOR CONTAMINANT TRANSPORT IN COMPACTED CLAY LINER CONSIDERING THERMAL DIFFUSION
  HE Jun, YAN Xing, HU Xiaojin, WANG Xiaoqi, WAN Juan
  2018, 26(2): 400-406. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-553
  Abstract HTML PDF
  EVALUATION OF SOLIDIFYING EFFECT OF SH AGENT ON INSHORE SALINE SOILS
  WEI Li, CHAI Shouxi
  2018, 26(2): 407-415. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-004
  Abstract HTML PDF
  ENGINEERING PROPERTIES OF LIME-MODIFIEDRED SANDSTONE RESIDUAL SOIL
  WANG Zhangqiong, GAO Yun, SHEN Lei, PAN Deng
  2018, 26(2): 416-421. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-048
  Abstract HTML PDF
  STATISTICAL ANALYSIS FOR LOCATION ARRANGMENT TO MEASURE MECHANICAL PARAMETERS OF ORE BODY IN ION-ABSORBED RARE EARTH MINING
  LUO Sihai, LIU Jian, WANG Guanshi, HU Shili, GUI Yong
  2018, 26(2): 422-430. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-016
  Abstract HTML PDF
  DISTRIBUTED FIELD SOIL MOISTURE USING C-AHFO METHOD: LONG-TERM MONITORING AND FEASIBILITY
  CAO Dingfeng, SHI Bin, YAN Jisong, WEI Guangqing, KAINAR·Bektursen
  2018, 26(2): 431-437. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-548
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF WETTING AND DRYING CYCLES ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF OIL-CONTAMINATED SOIL TREATED WITH LIME AND FLY ASH
  HE Zhongjiang, CHAI Shouxi, LI Min
  2018, 26(2): 438-444. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-043
  Abstract HTML PDF
  TESTING STUDY OF TWO METHODS FOR INSTALLING FIBER BRAGG GRATING SENSING IN PHC PIPE PILES
  WANG Yonghong, ZHANG Mingyi, ZHANG Chunwei, BAI Xiaoyu
  2018, 26(2): 445-450. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-439
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON LIQUEFACTION CHARACTERISTICS OF SATURATED SILTY SOIL AT YELLOW RIVER DELTA
  ZHANG Yanmei, CHENG Zhiliang, WAN Lili, WU Wentao, LIU Xiao
  2018, 26(2): 451-458. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015-566
  Abstract HTML PDF
  INFILTRATION CHARACTERISTICS OF TOPSOIL AT HEIFANGTAI IN GANSU PROVINCE
  ZHAO Kuanyao, XU Qiang, ZHANG Xianlin, PENG Dalei, QI Xing, YANG Qin
  2018, 26(2): 459-466. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-502
  Abstract HTML PDF
  FIELD COMPACTION TEST OF EMBANKMENT FILLED WITH SOIL-ROCK MIXTURES AND ITS COMPACTION MECHANISM
  SUN Xun, LI Zhiqing, ZHOU Yingxin, ZHANG Xiaofeng, WANG Yonglin, YUE Ruiqiang, WANG Haosen
  2018, 26(2): 467-474. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-381
  Abstract HTML PDF
  STUDIES ON ACOUSTIC EMISSION CHARACTERISTICS OF CYCLIC LOADING-UNLOADING GRANITE FAILURE
  LIN Guanyu, ZHAO Qihua, WANG Chenhui, HE Yunsong, HU Guang
  2018, 26(2): 475-483. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-136
  Abstract HTML PDF
  INFLUENCE OF SECTIONAL DIMENSION OF STABILIZING PILES ON SOIL ARCHING CHARACTERISTICS
  LI Dengfeng, ZHAO Xiaoyan, HU Xiewen, MA Guotao, HU Kai, MA Hongsheng
  2018, 26(2): 484-493. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-449
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON FRACTAL CHARACTERISTICS OF MICRO-NANO PORE STRUCTURE OF SHALE
  LI Zhiqing, WANG Wei, WANG Xiaoming, BAI Yawei, QIN Daotian, ZHAO Ying
  2018, 26(2): 494-503. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-119
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERIZING CONNECTIVITY OF NANO-SIZED PORES OF SHALE BASED ON COMPLEX NETWORK THEORY
  ZHAO Bin, SHANG Yanjun
  2018, 26(2): 504-509. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-067
  Abstract HTML PDF
  ANISOTROPIC MECHANICAL BEHAVIOR OF SHALE UNDER UNIAXIAL COMPRESSION WITH DIFFERENT STRAIN RATES
  CHEN Yi, HE Jianming, LIN Chong, ZHANG Yixiang
  2018, 26(2): 510-519. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-606
  Abstract HTML PDF
  IMPROVED HARRIS FUNCTION BASED STATISTICAL DAMAGE SOFTENING MODEL FOR ROCKS
  HUANG Haifeng, JU Nengpan, LI Lu, XIAO Jinwu, LI Meng, BAI Jie, LU Xiangtao
  2018, 26(2): 520-527. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-108
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH PROGRESS ON PFC2D SIMULATION OF CRACK PROPAGATION CHARACTERISTICS OF CRACKED ROCK
  CHEN Pengyu
  2018, 26(2): 528-539. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-039
  Abstract HTML PDF
  GIS BASED INFORMATION MODEL FOR ASSESSMENT OF GEOTHERMAL POTENTIAL: CASE STUDY OF TENGCHONG COUNTY, SOUTHWEST CHINA
  LI Jianming, ZHANG Yanjun
  2018, 26(2): 540-550. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-010
  Abstract HTML PDF
  REGIONALIZATION OF GEOTHERMAL RESOURCE POTENTIAL IN BEIJING
  LIU Kai, YE Chao, LIU Yuzhong, LI Zhiping, SUN Ying
  2018, 26(2): 551-560. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-047
  Abstract HTML PDF
  INFORMATION AND LOGISTIC REGRESSION MODELS BASED COUPL-ING ANALYSIS FOR SUSCEPTIBILITY OF GEOLOGICAL HAZARDS
  2018, 26(2): 340-347. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-052
  Abstract HTML PDF
  THE MODEL TEST OF THE IRREGULAR FOUNDATION PIT OF THE SUBWAY BASED ON THE RESPECTIVE SIMULATION THEORY
  HUANG Ming, JIANG Song, DENG Tao, ZHANG Naiyang, YE Qibin, SHEN Qiwei
  2018, 26(2): 384-390. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2016-416
  Abstract HTML PDF