column
  MECHANISM OF SURFACE WATER INFILTRATION INDUCED DEEP LOESS LANDSLIDE
  LI Tonglu, XI Yu, HOU Xiaokun
  2018, 26(5): 1113-1120. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018176
  Abstract HTML PDF
  CASE STUDY OF VULNERABILITY EVALUATION FOR GEO-HAZARDS BEARING CAPACITY OF A REGION
  LIU Yanhui, ZHANG Zhenxing, SU Yongchao
  2018, 26(5): 1121-1130. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-560
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH CHARACTERISTICS OF LOESS AT GROUND FISSURES IN XI'AN UNDER ACTION OF DRY AND WET CYCLE
  MU Huandong, DENG Yahong, LI Rongjian
  2018, 26(5): 1131-1138. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018022
  Abstract HTML PDF
  DISCRETE ELEMENT SIMULATION OF INSTABILITY AND MOVEMENT PROCESS OF LOESS SLOPE UNDER SEISMIC LOADS
  WANG Ying, ZHUANG Jianqi, LI Wei, ZHAO Yong, JIA Yanjun
  2018, 26(5): 1139-1154. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018026
  Abstract HTML PDF
  DISTRIBUTION AND IDENTIFICATION OF GEOHAZARDS IN QINLING MINING AREA: A CASE STUDY OF SHANYANG-SHANGNAN VANADIUM MINING AREA
  LI Pei, FAN Wen, YU Guoqiang, LIANG Xin, SU Yanjun
  2018, 26(5): 1162-1169. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018032
  Abstract HTML PDF
  RAINFALL INFILTRATION TEST AND ANALYSIS OF LOESS SLOPE UNDER DIFFERENT RAINFALL INTENSITIES
  PAN Junyi, HOU Dayong, LI Rongjian, ZHU Qiaochuan, WEI Yingqi, ZHANG Zhen
  2018, 26(5): 1170-1177. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018042
  Abstract HTML PDF
  CENTRIFUGE MODEL TESTS AND STRENGTH REDUCTION METHOD FOR INFLUENCE OF BENCH ARRANGEMENT ON STABILITY OF REINFORCED SLOPES
  JIE Yuxin, ZHOU Shibo, GUO Zhenghao, CHEN Jie
  2018, 26(5): 1178-1187. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018080
  Abstract HTML PDF
  INVENTORY AND SPATIAL DISTRIBUTION OF LANDSLIDES IN Ⅸ-Ⅺ HIGH INTENSITY AREAS OF 1920 HAIYUAN (CHINA) M8.5 EARTHQUAKE
  XU Chong, TIAN Yingying, MA Siyuan, XU Xiwei, ZHOU Bengang, WU Xiyan, ZHUANG Jianqi, GAO Yuxin, WU Weiying, HUANG Xueqiang
  2018, 26(5): 1188-1195. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018110
  Abstract HTML PDF
  CORRECTION OF STRENGTH PARAMETERS FOR ANISOTROPIC SLOPE ROCK MASS BASED ON H-B PRINCIPLES
  HU Wei, LIU Jinghua, PANG Yunming, ZHONG Hua
  2018, 26(5): 1196-1202. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018122
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON THE DEFORMATION AND FORCE CHARACTERISTICS OF UNDERGROUND UTILITY TUNNEL CROSSING GROUND FISSURE
  YAN Yufeng, HUANG Qiangbing, YANG Xuejun, WANG Ping
  2018, 26(5): 1203-1210. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018132
  Abstract HTML PDF
  GIS BASED WEIGHTS OF EVIDENCE METHOD FOR ROCK FALL SUSCEPTIBILITY
  SHANG Min, MA Rui, ZHANG Yingying, LIU Yuting
  2018, 26(5): 1211-1218. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018163
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL MODELING OF THE EVOLUTION OF SLOPE FAILURE USING THE LIMIT STRAIN CRITERION AND DYNAMIC STRENGTH REDUCTION METHOD
  LI Shigui, HUANG Da, SHI Lin, WANG Junjie
  2018, 26(5): 1227-1236. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-088
  Abstract HTML PDF
  FRACTAL MODEL FOR YIELD STRESS OF BENTONITE COLLOIDS
  XU Yongfu
  2018, 26(5): 1237-1242. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018071
  Abstract HTML PDF
  PORE DISTRIBUTION OF CEMENT-SOIL AND ITS EFFECT ON PERMEABILITY
  TAO Gaoliang, WU Xiaokang, YANG Xiuhua, LIU Wensheng, HE Jun, CHEN Yin
  2018, 26(5): 1243-1249. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018011
  Abstract HTML PDF
  DISCUSSION ON APPLICABILITY OF CAPILLARY SEEPAGE MODELS TO LOESS PERMEABILITY
  HONG Bo, LI Xi'an, WANG Li, LI Lincui
  2018, 26(5): 1250-1256. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018023
  Abstract HTML PDF
  LABORATORY RESEARCH ON ANCHORAGE EFFECT OF FRACTURED ROCK MASS UNDER FREEZING AND THAWING
  ZHAO Jianjun, YAN Haoyuan, YANG Changxin, BU Fan, LI Tao
  2018, 26(5): 1257-1264. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018070
  Abstract HTML PDF
  MODEL TEST STUDY ON STEAM DIFFUSION LAW OF UNSATURATED LOESS
  HE Longxia, WANG Xu, ZHANG Yanjie, LI Jiandong, YU Chenyu
  2018, 26(5): 1265-1271. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018111
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON FLOWING BEHAVIOR OF SOIL BASED ON THREE DIMENSIONAL AND PARALLELIZED SPH MODEL
  ZHANG Weijie, ZHENG Hu, WANG Zhanbin, GAO Yufeng
  2018, 26(5): 1279-1284. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018114
  Abstract HTML PDF
  MICROSCOPIC MECHANISM OF SOLIDIFIED SILT WITH IONIC SOIL STABILIZER
  WU Xueting, XIANG Wei, WANG Zhenhua, ZHANG Meixia
  2018, 26(5): 1285-1291. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018124
  Abstract HTML PDF
  METHOD FOR DETERMINING MAXIMUM PARTICLE SIZE OF GRAPHITE ADDED INTO BENTONITE
  TAN Yunzhi, QIAN Fanghong, PENG Fan, SUN Wenjing, MING Huajun
  2018, 26(5): 1292-1299. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018150
  Abstract HTML PDF
  LABORATORY TESTS FOR SHEAR STRENGTH AND FRACTURE SURFACE MICROSTRUCTURE OF ALKALI CONTAMINATED RED CLAY
  CHEN Jun, WANG Qi, YU Mingyuan, WU Zhonghu, GAO Bin, DONG Ji
  2018, 26(5): 1300-1310. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018158
  Abstract HTML PDF
  PILE-SOIL INTERFACE MODEL AND ANALYTICAL SOLUTION BASED ON STRUCTURAL CLAY OF ZHANJIANG GROUP
  TANG Bin, YIN Jianfeng, FEI Jianwu
  2018, 26(5): 1311-1317. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018168
  Abstract HTML PDF
  SALINITY AND MINERALOGY EFFECTS ON SECONDARY CONSOLIDATION BEHAVIOR OF CLAYS
  ZHANG Tongwei, DENG Yongfeng, ZHANG Fanyu, ZHANG Huyuan, LAN Hengxing
  2018, 26(5): 1318-1325. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018181
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF LAYER THICKNESS OF FLAGGY ROCK ON CRACK PROPAGATION PATH SUBJECTED TO THREE-POINT BENDING
  WANG Yizhao, CUI Zhendong, LI Ming, HAN Weige, ZHANG Jianyong
  2018, 26(5): 1326-1335. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018182
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN JOINT ROUGHNESS COEFFICIENT AND SAMPLING PRECISION OF STRUCTURAL PLANE
  ZHANG Guobiao, BAO Han, LAN Hengxing, YAN Changgen, TAO Yue
  2018, 26(5): 1336-1341. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018248
  Abstract HTML PDF
  RJM BASED NUMERICAL STUDY OF STRENGTH AND FAILURE MODES OF ROCKMASS WITH DISCONTINUOUS JOINTS
  LIU Shuaiqi, MA Fengshan, ZHAO Haijun, LIU Gang, GUO Jie, SUN Qihao
  2018, 26(5): 1342-1350. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018250
  Abstract HTML PDF
  DYNAMIC MODEL TEST FOR RESPONSE OF TUNNEL-STRATUM CROSSING GROUND FISSURE UNDER VIBRATION OF METRO
  XU Chen, YUAN Liqun, MEN Yuming, LIU Lei, YANG Mi
  2018, 26(5): 1360-1365. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-174
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL SIMULATION OF SEAWATER INTRUSION IN UNDERGROUND OIL STORAGE CAVERN IN ISLAND ENVIRONMENT
  ZHANG Bin, LI Yutao, SHI Lei, PENG Zhenhua, LI Junyan
  2018, 26(5): 1366-1374. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018058
  Abstract HTML PDF
  APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR GROUND INVESTIGATION OF YANGSHAN FOURTH AUTOMATIC DOCK
  HU Jianping, LI Qingqing
  2018, 26(5): 1375-1383. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018078
  Abstract HTML PDF
  PREDICTION OF GROUND SURFACE MOVEMENT AND DEFORMATION OF INCLINED TUNNEL EXCAVATION BASED ON STOCHASTIC MEDIUM THEORY
  LI Yalan, SONG Fei, ZHAO Fasuo
  2018, 26(5): 1384-1389. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018141
  Abstract HTML PDF
  INITIAL STRESS REGRESSIVE ANALYSIS OF WATER SEALED UNDERGROUND OIL CARVEN
  XU Bin, LI Zhongkui
  2018, 26(5): 1390-1396. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018245
  Abstract HTML PDF
  GLOBAL RESEARCH OUTPUT IN GEOLOGICAL ENGINEERING: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF WEB OF SCIENCE PUBLICATIONS
  GUO Jingyun, GUAN Jing
  2018, 26(5): 1397-1407. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-301
  Abstract HTML PDF
  ENGINEERING ROCK MASS QUALITY ASSESSMENT FOR POST EARTHQUAKE HIGH SLOPE AT HONGSHIYAN
  BAI Zhihua, LI Wanzhou, LI Haibo, ZHANG Shilin, ZHOU Jiawen
  2018, 26(5): 1155-1161. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018029
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON MECHANISM OF FLOW SLIDE OF LOESS LANDSLIDES TRIGGERED BY STRONG EARTHQUAKE——A CASE STUDY IN DANGJIACHA, NINGXIA PROVINCE
  ZHANG Xiaochao, PEI Xiangjun, ZHANG Maosheng, SUN Pingping, JIA Jun
  2018, 26(5): 1219-1226. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018224
  Abstract HTML PDF
  EFFECT OF VERTICAL ACCELERATION ON SITE LIQUEFACTION IN PULSE GROUND MOTION
  GAO Guangyun, LI Yongjia, DONG Wenkui
  2018, 26(5): 1272-1278. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018113
  Abstract HTML PDF
  BACKFILL STABILITY ANALYSIS OF STEEP DIP MINE USING FILLING METHOD
  2018, 26(5): 1351-1359. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018272
  Abstract HTML PDF