column
  PFC2D SIMULATION OF ROCKFILL SHEAR STRENGTH BASED ON PARTICLE FRAGMENTATION
  XU Yongfu
  2018, 26(6): 1409-1414. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-432
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON RELATIONSHIP BETWEEN PORE STRUCTURE PARAMETERS AND PERMEABILITY OF MALAN LOESS
  LI Xi'an, LIU Jinyang, GUO Zeze, ZHANG Kaixuan, MENG Jie
  2018, 26(6): 1415-1423. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-551
  Abstract HTML PDF
  ENGINEERING GEOLOGICAL PROPERTIES AND MICRO-MECHANISM OF RESIDUAL SOILS DERIVED FROM MUDSTONE IN HARARE, ZIMBABWE
  ZHANG Xianwei, KONG Lingwei, LI Hongcheng, ZHAI Luping, WANG Zhangao, LIU Xinyu
  2018, 26(6): 1424-1432. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-429
  Abstract HTML PDF
  EQUATIONS FOR PERMEABILITY VARIATION OF FRACTURED ROCK MASS UNDER HIGH WATER PRESSURE
  HUANG Yong, ZHOU Lintong, ZHOU Zhifang
  2018, 26(6): 1433-1438. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-348
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON RAPID DETERMINATION OF SOIL MOISTURE CONTENT BASED ON FIBER BRAGG GRATING TECHNIQUE
  ZHOU Guyu, ZHU Honghu, ZHU Bao, ZHANG Chengcheng, SHI Bin
  2018, 26(6): 1439-1446. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-388
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON PROPERTIES OF SECONDARY CONSOLIDATION OF STRUCTURED LOESS UNDER HIGH FILL
  ZHI Bin, WANG Pan, WANG Yongxin, WU Lihele, JIAO Hang
  2018, 26(6): 1447-1453. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-415
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH OF SOIL AND EPS PARTICLES MIXTURES
  PEI Zhenwei, HOU Tianshun, LUO Yasheng
  2018, 26(6): 1454-1462. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-452
  Abstract HTML PDF
  MPM BASED NUMERICAL SIMULATION OF LARGE DEFORMATION PROCESS OF SOIL FLOW
  YANG Tingting, YANG Yongsen, QIU Liuchao
  2018, 26(6): 1463-1472. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-453
  Abstract HTML PDF
  MIGRATION LAW OF OIL CONTAMINATION IN SALINE SOIL FROM INSHORE AREA
  LI Min, MENG Dejiao, DONG Yifan, MA Cong, SUN Zhaoming
  2018, 26(6): 1473-1479. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-457
  Abstract HTML PDF
  ONE-DIMENSIONAL CONSOLIDATION OF FRACTIONAL DERIVATIVE VISCOELASTIC SATURATED SOIL LAYER WITH SYMMETRIC SEMI-PERMEABLE BOUNDARIES UNDER ARBITRARY LOADING
  LI Linzhong, WANG Lei, LI Peichao, SUN Dean
  2018, 26(6): 1480-1489. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-480
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON WEATHERING CHARACTERISTICS OF ROCK MASS ALONG DEPTH DIRECTION OF CLIFF LOCATED AT NORTH OF DUNHUANG MOGAO GROTTOES
  ZHANG Jingke, LIANG Xingzhou, YE Fei, GUO Zhiqian, CHEN Wenwu, GUO Qinglin, YU Zongren
  2018, 26(6): 1499-1507. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-538
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON MECHANICAL PROPERTIES OF TIME VARYING SLURRY STONE UNDER FREEZING AND THAWING CONDITION
  ZHANG Qi, PEI Xiangjun, ZHANG Jiaxing, RAN Yao
  2018, 26(6): 1508-1515. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-549
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON EFFECT OF PUMP RATE ON FRACTURE NETWORK PROPAGATION
  ZHANG Bo, LI Xiao, WANG Yu
  2018, 26(6): 1516-1522. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-046
  Abstract HTML PDF
  MECHANISM OF NATURAL FRACTURE REACTIVATION AND PROPAGATION BY HYDRAULIC FRACTURE
  GUO Jingyun, WANG Yu
  2018, 26(6): 1523-1533. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-339
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON SUCCESSIVE LANDSLIDE DAMMING EVENTS OF JINSHA RIVER IN BAIGE VILLAGE ON OCTORBER 11 AND NOVEMBER 3, 2018
  XU Qiang, ZHENG Guang, LI Weile, HE Chaoyang, DONG Xiujun, GUO Chen, FENG Wenkai
  2018, 26(6): 1534-1551. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-406
  Abstract HTML PDF
  PRELIMINARY DISCUSSION OF THE FREQUENTLY DEBRIS FLOW EVENTS IN SEDONGPU BASIN AT GYALAPERI PEAK, YARLUNG ZANGBO RIVER
  TONG Liqiang, TU Jienan, PEI Lixin, GUO Zhaocheng, ZHENG Xiongwei, FAN Jinghui, ZHONG Chang, LIU Chunling, WANG Shanshan, HE Peng, CHEN Hong
  2018, 26(6): 1552-1561. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-401
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ACTUALITY AND EVOLUTION MECHANISM OF POST-FIRE DEBRIS FLOW
  HU Xiewen, WANG Yan, YANG Ying
  2018, 26(6): 1562-1573. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-073
  Abstract HTML PDF
  DEFORMATION DAMAGE OF SHALLOW TUNNELS AND CAVE-INDUCED GROUND COLLAPSE IN ARCHEOZOIC GNEISSIC GRANITES-THE JINING TUNNEL AS CASE EXAMPLE
  SHANG Yanjun, PANG Wenli, WANG Kaiyang, LI Kun, CHU Jianguo
  2018, 26(6): 1574-1584. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-320
  Abstract HTML PDF
  AN ESTIMATION METHOD FOR PERMANENT DISPLACEMENTS OF BASIC EARTHQUAKE LANDSLIDE MODEL WITH FULL CONSIDERATION OF SLID CHARACTERS FROM SHAKE TABLE TESTS
  QIAN Haitao, XIAO Ruihua
  2018, 26(6): 1585-1592. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-430
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON THE THRESHOLD MOTION MECHANISM OF ENGINEERING SLAG DEBRIS FLOW WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE GRADING CONDITIONS
  LIU Xingrong, CUI Peng, WANG Fei, DONG Yaogang
  2018, 26(6): 1593-1599. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-436
  Abstract HTML PDF
  DISASTER CHARACTERISTICS AND INFLUENCE FACTORS FOR GROUND FISSURES AT SONGZHUANG VILLAGE IN BEIJING
  ZHAO Long, LI Yumei, CUI Wenjun, LUO Yong, ZHANG Youquan, TIAN Fang, LEI Kunchao, QIAO Ling, SHA Te, TIAN Miaozhuang, WANG Xinhui, KONG Xiangru, LIU He, QI Minghuan
  2018, 26(6): 1600-1610. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-426
  Abstract HTML PDF
  MONITORING RESULT AND ANALYSIS OF SLOPE SEISMIC RESPONSE DURING THE JIUZHAIGOU MS7.0 EARTHQUAKE
  SHEN Tong, WANG Yunsheng, LUO Yonghong, ZHAO Bo, XIN Congcong, HE Jianxian, GU Dezhang, ZHANG Deyan
  2018, 26(6): 1611-1621. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-446
  Abstract HTML PDF
  SEISMIC RESPONSE OF XUEJIABA SLOPE DURING THE JIUZHAIGOU MS3.2
  XIN Congcong, WANG Yunsheng, SHEN Tong, ZHAO Bo, HONG Yan, HAN Liming
  2018, 26(6): 1622-1630. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-475
  Abstract HTML PDF
  ANALYSIS ON CRITICAL HYDRAULIC CONDITION FOR STARTING MOTION OF LARGE-SIZED PARTICLES IN VISCOUS DEBRIS FLOW
  TANG Bihui, SUN Hongyue, HU Hanghui, WU Gang, WENG Yang
  2018, 26(6): 1631-1637. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-507
  Abstract HTML PDF
  EVOLUTION CHARACTERISTICS OF WEAK INTERCALATION IN MASSIVE LAYERED ROCKSLIDES-A CASE STUDY OF JIWEISHAN ROCKSLIDE IN WULONG, CHONGQING
  ZHU Sainan, YIN Yueping, LI Bin
  2018, 26(6): 1638-1647. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-518
  Abstract HTML PDF
  STABILITY ANALYSIS OF MULTI-STAGE HIGH SLOPE WITH LOESS UNDER RAINFALL INFILTRATION
  YE Shuaihua, SHI Yilei
  2018, 26(6): 1648-1656. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-552
  Abstract HTML PDF
  CORNER EFFECTS OF DEEP EXCAVATIONS WITH MULTI EXPOSED CORNERS IN SQUARE CROSSING OF UTILITY TUNNEL
  DOU Hongqiang, WANG Hao, WU Fubao, XI Renshuang
  2018, 26(6): 1657-1665. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-473
  Abstract HTML PDF
  RESEARCH ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF EXPANSIVE SOIL AT YANGTZE-TO-HUAI WATER DIVERSION EXPERIMENTAL PROJECT
  LI Guowei, LI Yashuai, YUAN Junping, WU Jiantao, CAO Xueshan, SHI Saijie
  2018, 26(6): 1666-1673. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-510
  Abstract HTML PDF
  PHYSICAL TESTS FOR CHARACTERISTICS OF PILE-SOIL HORIZONTAL INTERACTION AND m VALUE IN GRAVEL-SOIL FOUNDATION WITH DIFFERENT STONE CONTENTS
  LIU Junpeng, ZHAO Qihua, HUANG Yuxuan, LIU Bin
  2018, 26(6): 1674-1680. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-548
  Abstract HTML PDF
  DISCUSSION ON DEEP MARINE CLAY FOUNDATION TREATMENT METHOD OF RIVERBANK HIGHWAY EXTENSION
  DU Guangyin, WU Chunwei, ZHANG Guozhu, QIN Da, PAN Huangsong
  2018, 26(6): 1681-1689. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-553
  Abstract HTML PDF
  PREDICTION OF ROCK MASS QUALITY IN TARGET DEPTH FOR TAMUSU AREA OF ALXA PRE-SELECTED REGION FOR GEOLOGICAL DISPOSAL OF HIGH-LEVEL NUCLEAR WASTE
  YUAN Guangxiang, ZHANG Luqing, ZENG Qingli, HUANG Zhiquan, LI Jianyong, WANG Hongjian, DENG Xubiao
  2018, 26(6): 1690-1700. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-561
  Abstract HTML PDF
  INDOOR FROST HEAVING EXPERIMENT OF SALINE SOIL IN DA'AN AREA, JILIN PROVINCE
  BAO Shuochao, WANG Qing, BIAN Jianmin
  2018, 26(6): 1701-1707. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-562
  Abstract HTML PDF
  MODEL TESTS FOR BEARING BEHAVIOR OF LARGE DIAMETER AND SUPER LONG PILE GROUP IN LARGE THICKNESS LOESS SITE
  LI Jiandong, WANG Xu, ZHANG Yanjie, LIU Boshi, LI Sheng, LI Zeyuan
  2018, 26(6): 1708-1714. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-567
  Abstract HTML PDF
  REGIONAL ENGINEERING GEOLOGY SUITABILITY ASSESSMENT FOR HIGH-LEVEL RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL OF PRE-SELECTED ALXA AREA
  WANG Xueliang, HAN Zhenhua, ZHANG Luqing, ZHOU Jian
  2018, 26(6): 1715-1723. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-145
  Abstract HTML PDF
  DEVELOPMENT MODE AND FORMATION MECHANISM OF MIDDLE-LOWER DIP JOINTS AT LARGE HYDROPOWER STATION DAM SITE IN SOUTHWESTERN CHINA
  ZHAO Weihua, LIU Zhi, ZHANG Weixi
  2018, 26(6): 1724-1734. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-116
  Abstract HTML PDF
  THE ANALYSIS OF THREE-DIMENSIONAL (3D) GROUND SURFACE DEFORMATIONS IN HEIFANGTAI PLATFORM
  WANG Chenxing, GU Tianfeng, ZHANG Maosheng, KONG Jiaxu
  2018, 26(6): 1735-1742. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-129
  Abstract HTML PDF
  REVIEW OF 10TH CHINA YOUTH SYMPOSIUM ON ENGINEERING GEOLOGY
  TAN Yunzhi, WANG Lehua, SUN Guanhua, XIAO Henglin, LI Lihui, DENG Huafeng, XIA Zhenyao
  2018, 26(6): 1743-1747. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-306
  Abstract HTML PDF
  THE STUDY ON STRESS-STRAIN-STRENGTH BEHAVIOR OF CALCAREOUS SAND WITH PARTICLE BREAKAGE
  CHEN Huodong, WEI Houzhen, MENG Qingshan, WANG Zhibing, FENG Zheng
  2018, 26(6): 1490-1498. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-519
  Abstract HTML PDF
  2018, 26(6): 1748-1758.
  Abstract PDF