column
  INFLUENCE OF COMPACTNESS OF ROCK SAMPLE ON CHARACTERISTIC PARAMETERS OF HYDRAULIC FRACTING
  GAO Qiang, CAO Han, YE Gongqin, ZHENG Hong, LIN Fei
  2020, 28(3): 431-440. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-471
  Abstract HTML PDF
  UNIAXIAL COMPRESSION TEST FOR THREE STRESS THRESHOLDS OF SILICEOUS SILTSTONE
  ZHANG Xiaoping, LÜ Gengen, ZHANG Qi, LIU Quansheng, LI Weiwei, XU Jinlin
  2020, 28(3): 441-449. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-085
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY OF STRENGTH BEHAVIOR OF GRAVEL AND ROCK INTERFACE
  AI Yingbo, XU Yangyang, QIU Weibang
  2020, 28(3): 450-458. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-532
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL STUDY OF 3D PASSIVE EARTH PRESSURE DURING WALL ROTATION AROUND THE TOP MODE
  SHI Kebao, LU Kunlin, CHEN Yiming, ZHAO Hantian, YIN Zhikai, SHI Feng
  2020, 28(3): 459-470. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2017-515
  Abstract HTML PDF
  DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF COMBINED HERB AND SHRUB ROOTS IN LOESS AREA OF XINING BASIN AND THEIR EFFECT ON ENHANCING SOIL SHEAR STRENGTH
  LIU Yabin, HU Xiasong, YU Dongmei, YANG Youqing, ZHU Haili
  2020, 28(3): 471-481. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-114
  Abstract HTML PDF
  LABORATORY TESTS FOR COMPREHENSIVE DETERMINATION METHOD OF SOIL DISPERSION GRADES
  SHI Zhiyong, CHEN Hui'e, YUAN Xiaoqing, ZHANG Ying, ZHANG Xu
  2020, 28(3): 482-489. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-297
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENT AND DISCRETE ELEMENT NUMERICAL SIMULATION FOR INFLUENCE OF PARTICLE MORPHOLOGY ON SHEAR STRENGTH OF SAND
  ZHU Yao, LIU Chun, LIU Hui, HUANG Yanhuan, QIN Yan, DENG Shang
  2020, 28(3): 490-499. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-288
  Abstract HTML PDF
  CREEPING CHARACTERISTICS OF NORTHERN RED CLAY UNDER CONTROLLED MATRIC SUCTIONS
  SUN Pingping, ZHANG Maosheng, GU Tianfeng, LIU Mengmeng, DANG Xinyue, ZHAO Yunfeng
  2020, 28(3): 500-509. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-457
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON THERMOPHYSICAL PARAMETERS OF HIGH WATER GRAVEL FORMATION FOR FREEZING CONSTRUCTION
  LI Changqing, YE Wanjun, HU Shuangping, WU Yuntao, YAO Wuwen, WEI Xiong
  2020, 28(3): 510-519. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-382
  Abstract HTML PDF
  KINEMATICAL CHARACTERISTICS OF COLLAPSE IN RED BEDS IN KANGSU TOWN, WUQIA COUNTY, XINJIANG
  YANG Longwei, WEI Yunjie, PENG Ling, WANG Wenpei, ZHU Sainan, WANG Junhao
  2020, 28(3): 520-529. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-109
  Abstract HTML PDF
  COMPREHENSIVE ANALYSIS ON RISK OF LANDSLIDES IN POST-EARTHQUAKE AREA BASED ON DINSAR-BP NEURAL NETWORKS
  ZHU Chonghao, ZHANG Jianjing, MA Donghua, LIU Yang, XIANG Bo
  2020, 28(3): 530-540. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-132
  Abstract HTML PDF
  THE JICHANG LANDSLIDE ON JULY 23, 2019 IN SHUICHENG, GUIZHOU: CHARACTERISTICS AND FAILURE MECHANISM
  ZHENG Guang, XU Qiang, LIU Xiuwei, LI Yangchun, DONG Xiujun, JU Nengpan, GUO Chen
  2020, 28(3): 541-556. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-083
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL SIMULATION ANALYSIS OF STABILITY OF UNSTABLE ROCK MASS WITH REVERSE ENGINEERING MODELING METHOD
  GAO Xiangbo, LI Lihui, LIAO Xiaohui, WANG Xueliang, CHEN Zigan
  2020, 28(3): 557-564. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-252
  Abstract HTML PDF
  CRACK DEVELOPMENT MECHANISM AND REINFORCEMENT SUPPORT OF THE ROCK ROOF OF NO.3 CAVERN IN LONGYOU GROTTOES
  GAO Bingli, ZHANG Haixiang, YANG Zhifa
  2020, 28(3): 565-573. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-258
  Abstract HTML PDF
  STATE OF ART IN RESEARCH AND DESIGN METHODS OF REINFORCED SOIL EMBANKMENT FOR ROCKFALL PROTECTION
  CHEN Fuquan, LIU Sihang, ZHANG Zhichao, LI Dayong
  2020, 28(3): 574-583. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-286
  Abstract HTML PDF
  ADVANCES IN STOCHASTIC DYNAMIC ANALYSIS OF SLOPES UNDER EARTHQUAKES
  ZHAO Liuyuan, HUANG Yu
  2020, 28(3): 584-596. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-078
  Abstract HTML PDF
  REMOTE SENSING ANALYSIS OF LAND SUBSIDENCE AND VEGETATION RESTORATION CHARACTERISTICS IN EXCAVATION AND FILLING AREAS OF MOUNTAIN REGION FOR URBAN EXTENSION IN YAN'AN
  PU Chuanhao, XU Qiang, ZHAO Kuanyao, JIANG Yanan, GUO Peng, DU Pengchuan, YUAN Shuang
  2020, 28(3): 597-609. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-107
  Abstract HTML PDF
  CRACK INITIATION AND PROPAGATION MECHANISM OF EARTH WALL AT SANXINGDUI CITY
  QU Jin, MA Jianlin, YANG Bai
  2020, 28(3): 610-618. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-350
  Abstract HTML PDF
  IMPROVED CLOUD MODEL FOR STABILITY EVALUATION OF RESERVOIR SLOPES
  CHEN Zhongyuan, DAI Zihang
  2020, 28(3): 619-625. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-366
  Abstract HTML PDF
  STATE OF ART AND TRENDS OF ROCK SLOPE STABILITY WITH SOFT INTERLAYER
  ZHANG Jiaming
  2020, 28(3): 626-638. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-377
  Abstract HTML PDF
  REVIEW OF UPLIFT CAPACITY AND PULLOUT MECHANISM OF SUCTION CAISSONS FOR OFFSHORE FOUNDATION
  CHEN Linping, ZHANG Yukun, LI Dayong
  2020, 28(3): 639-649. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-024
  Abstract HTML PDF
  ANALYSIS OF STABILITY OF SINGLE AND DOUBLE SIDE SOIL SLOPES WITH FEM STRENGTH REDUCTION METHOD
  GAO Feng, LI Xiaojun, CHI Mingjie
  2020, 28(3): 650-657. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2018-080
  Abstract HTML PDF
  MODEL TEST ON REENFORCEMENT MECHANISM OF GEOGRID-STEEL TUBE EXPANSIVE SOIL RETAINING WALL FOR SLOPE STABILITY OF NANKUN RAILWAY
  SU Pihui, CHEN Shikuo, ZHAO Xiaoyan, JI Yiming, TIAN Ye, LIANG Yao
  2020, 28(3): 658-666. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-213
  Abstract HTML PDF
  SIMULATION OF TUNNEL PRESSURE RELIEF BLASTING AND ROCKBURST SUPPRESSION BASED ON CDEM
  CHEN Kezhu, LI Tianbin, MA Chunchi, ZHANG Hang, GAO Meiben
  2020, 28(3): 667-676. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-281
  Abstract HTML PDF