column
  STATISTICS OF MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FIVE HERB ROOTS STANDING IN HENAN REGION OF QINGHAI PROVINCE
  FU Jiangtao, LI Xiaokang, LIU Changyi, YU Dongmei, LU Qiuju, MENG Hongrui, HU Xiasong
  2020, 28(6): 1147-1159. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-480
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL SIMULATION OF S-SHAPED FAILURE EVOLUTION OF ANTI-DIP SLOPE BASED ON STATISTICS OF BROKEN LENGTH AND LAYER THICKNESS
  MA Hao, HUANG Da, SHI Lin
  2020, 28(6): 1160-1171. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-042
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF TRAVERTINE IN BOLIVIA
  MENG Qingzhou, WANG Dianbin, SUN Xi, WANG Mingyou
  2020, 28(6): 1172-1177. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-225
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS OF STRENGTH AND ACOUSTIC EMISSION OF GRANITE AND MARBLE UNDER UNIAXIAL COMPRESSION
  MENG Lingchao, XU Rongchao, WANG Anming, HUANG Zhiquan, YUAN Guangxiang
  2020, 28(6): 1178-1185. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-562
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSCOPIC DAMAGE OF UNDISTURBED LOESS UNDER DRY AND WET CYCLES
  PAN Zhenxing, YANG Gengshe, YE Wanjun, TIAN Junfeng, LIANG Bo
  2020, 28(6): 1186-1192. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-423
  Abstract HTML PDF
  PARTICLE FLOW NUMERICAL RESEARCH ON FACTORS INFLUENCING ROCK BLOCK BREAKAGE CHARACTERISTICS OF SOIL-ROCK MIXTURES
  LEI Xiaodan, YANG Zhongping, ZHAI Hang, HU Yuanxin
  2020, 28(6): 1193-1204. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-059
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON INTERACTION MECHANISM BETWEEN CLAY MINERALS AND ALKALI ACTIVATED GEOPOLYMERS
  LÜ Qingfeng, HE Junfeng, WANG Zishuai, YU Jingjing, LI Cece
  2020, 28(6): 1205-1212. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-547
  Abstract HTML PDF
  QUANTITATIVE ANALYSIS OF ACTIVITY CHARACTERISTICS OF LONG YAO GROUND FISSURE
  CHANG Jiang, MA Runyong, PAN Aifang, WANG Linqing, WAN Yang, WANG Zhihao, SUN Changming, SHANG Hexin
  2020, 28(6): 1213-1220. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-046
  Abstract HTML PDF
  DDA SIMULATION OF MOBILITY OF DAGUANGBAO LANDSLIDE WITH FRICTIONALLY WEAKENED SLIDING BED
  LIU Lunjie, FU Haiying, ZHANG Yingbin, WANG Jinmei, WANG Qingdong, XIANG Chenlin, CHENG Qiangong
  2020, 28(6): 1221-1232. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-307
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND EVOLUTION OF DEBRIS FLOWS IN WENCHUAN COUNTY AFTER "5·12" EARTHQUAKE
  LI Ning, TANG Chuan, BU Xianghang, LI Haobin
  2020, 28(6): 1233-1245. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-310
  Abstract HTML PDF
  RELATIONSHIP BETWEEN DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF PREHISTORIC LANDSLIDES AND SEISMIC ACTIVITY ALONG QINLING PIEDMONT FAULT
  HUANG Weiliang, YANG Qianhao, Lü Yan, SU Shengrui, ZHOU Zehua
  2020, 28(6): 1259-1271. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-383
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND SUCCESSFUL EARLY WARNING CASE OF XINGYI LANDSLIDE IN GUIZHOU PROVINCE
  BAI Jie, JU Nengpan, ZHANG Chengqiang, HE Chaoyang, LIU Xiuwei
  2020, 28(6): 1279-1291. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-360
  Abstract HTML PDF
  PREDICTION OF LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY FOR MIDDLE SECTION OF CHINA-KYRGYZSTAN-UZBEKISTAN RAILWAY PROJECT LINE BASED ON MAMDANI-FIS MODEL
  YANG Chenchen, ZHANG Zhi, CUI Zhen'ang, XIA Zhen
  2020, 28(6): 1281-1289. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-531
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON MITIGATION EFFECT OF SLIT DAM TO DEBRIS FLOW WITH DRIFTWOOD
  XIE Xiangping, WANG Xiaojun, QU Xin, LIU Shiming, FU Yu
  2020, 28(6): 1300-1310. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-130
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL RESEARCH ON BREACH BROADENING PROCESS OF LANDSLIDE DAM UNDER DIFFERENT CHANNEL BED SLOPES
  LIU Bangxiao, ZHU Xinghua, GUO Jian, JIANG Cheng, MA Hui'an, PEI Yinghui
  2020, 28(6): 1305-1313. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-514
  Abstract HTML PDF
  SPATIAL-TEMPORAL DIFFERENTIATION CHARACTERISTICS AND RATE OF FREEZE-THAW EROSION OF ROCK SLOPES IN PERIGLACIAL AREA
  LUO Luguang, PEI Xiangjun, HUANG Runqiu, PEI Zuan
  2020, 28(6): 1319-1328. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-508
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON EVOLUTION PROCESS OF LANDSLIDES TRIGGERED BY TYPHOON RAINSTORM
  SHEN Jia, DONG Yansong, JIAN Wenbin, LUO Jinmei, LI Xianzhong, NIE Wen
  2020, 28(6): 1323-1332. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-540
  Abstract HTML PDF
  LIQUEFACTION MECHANISM OF SANDY SILT OF TERRACE UNDER LANDSLIDE IMPACT
  DUAN Zhao, DONG Chenxi, ZHENG Wenjie, TANG Hao, MA Jianquan
  2020, 28(6): 1329-1338. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-491
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON THE GENESIS OF RAINFALL-GLACIER MIXED TYPE DEBRIS FLOW OF HAIBALO GULLY IN NORTHWEST YUNNAN ON JULY 28, 2019
  ZHAO Xin, ZHANG Haitai, ZHAO Zhifang, XIA Longsong, LIU Bin, LI Yajun, LI Chunxiao, CHEN Ningsheng, WANG Zheng
  2020, 28(6): 1339-1349. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-505
  Abstract HTML PDF
  INFLUENCE ON GROUNDWATER SEEPAGE SYSTEM AND STABILITY OF LANDSLIDE UNDER RAINFALL IN YAOSHAN VILLAGE, ANXI COUNTY
  ZHUO Wansheng
  2020, 28(6): 1344-1351. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-150
  Abstract HTML PDF
  DYNAMIC RESPONSE AND LONG-TERM CUMULATIVE DEFORMATION OF SILTY SAND STRATUM INDUCED BY METRO TRAIN VIBRATION LOADS
  WANG Tao, SHI Bin, MA Longxiang, ZHANG Chao, DENG Yongfeng
  2020, 28(6): 1378-1385. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-070
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON MICRO-EXPANSION MECHANISM OF ROADBED FILLER FOR HIGH-SPEED RAILWAY BALLASTLESS TRACK
  WANG Rui, CHENG Jianjun, QI Yanlu, GAO Li, WANG Mengtian, LI Zhongguo, MA Zexuan
  2020, 28(6): 1383-1391. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-467
  Abstract HTML PDF
  EFFICIENCY COEFFICIENT METHOD AND GROUND STRESS FIELD INVERSION FOR ROCKBURST PREDICITION IN DEEP AND LONG TUNNEL
  ZHOU Hang, CHEN Shikuo, ZHANG Guangze, WANG Huanlong, HE Huadong, FENG Jun
  2020, 28(6): 1386-1396. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-340
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON PERFORMANCE OF MULTI-TIERED GEO ̄GRID REINFORCED SOIL RETAINING WALL UNDER UNIFORM STATIC LOAD
  XIAO Chengzhi, GAO Shan, LI Haiqian, HUANG Da
  2020, 28(6): 1392-1400. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-522
  Abstract HTML PDF
  DISCRETE ELEMENT ANALYSIS OF EARTH PRESSURE AND INFLUENCING FACTORS FOR HIGH-FILLED CUT- AND -COVER TUNNEL WITH DIFFERENT HEIGHT-SPAN RATIOS BASED ON EPS LOAD REDUCTION
  ZHAO Liangliang, NING Guixia, LI Sheng, YAO Yuxiang, MA Li, HAN Guoqiang
  2020, 28(6): 1397-1405. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-515
  Abstract HTML PDF
  DEFORMATION ANALYSIS OF SUPPORTING STRUCTURE FOR SOIL-ROCK COMBINATION FOUNDATION PIT WITH ADJACENT BUILDINGS IN COASTAL AREA
  HU Ruigeng, LIU Hongjun, WANG Zhaoyao, XI Yuting
  2020, 28(6): 1401-1410. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-545
  Abstract HTML PDF
  MULTILAYER PERCEPTION NEURAL NETWORK FOR ASSESSMENT AND PREDICTION OF EARTHQUAKE-INDUCED SAND LIQUEFACTION
  DU Xing, SUN Yongfu, SONG Yupeng, SONG Binghui, ZHAO Xiaolong, SONG Shasha, WANG Yue
  2020, 28(6): 1425-1432. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-321
  Abstract HTML PDF
  THE ENGINEERING SCIENTIFIC OF THE No.23-1 INCLINED ROCK PILLAR IN No.23 CAVERN IN THE ANCIENT UNDERGROUND ROCK CAVERNS IN LONGYOU
  LIAO Xiaohui, WANG Ya'nan, LIU Hao, WANG Tingjing, FANG Jianping, SUN Yali, FU Yan
  2020, 28(6): 1439-1447. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2020-097
  Abstract HTML PDF
  THE DISTRIBUTION OF RIVER INFILTRATED INTO SHALLOW POROUS AQUIFERS IN HUAIROU AREA, BEIJING
  WANG Dongdong, QIN Dajun, SUN Jie, LIU Wencai, Muhammed Haji, GUO Yi, LI Lu, GUO Gaoxuan
  2020, 28(6): 1441-1449. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-316
  Abstract HTML PDF
  KNN METHOD FOR INTELLIGENT OBSERVATIONAL CLASSIFICATION OF ROCK MASS QUALITY IN TUNNEL
  MA Shiwei, LI Shouding, LI Xiao, MA Ligang, LI Zenglin, ZHANG Yufeng
  2020, 28(6): 1448-1457. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-406
  Abstract HTML PDF
  RECOGNITION OF LITHOLOGY WITH BIG DATA OF GEOLOGICAL IMAGES
  HU Qicheng, YE Weimin, WANG Qiong, CHEN Yonggui
  2020, 28(6): 1466-1473. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2019-496
  Abstract HTML PDF