column
  MEMORIES ON OUR SUPERVISOR PROF. LIU GUOCHANG
  TAN Zhoudi, DU Dongju, TAN Yi'an, WANG Yunpeng, LI Tonglu
  2022, 30(6): 1763-1776. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0760
  Abstract HTML PDF
  DISASTER PREVENTION AND CONTROL METHODS FOR DEEP BURIED TUNNELS
  HE Manchao, REN Shulin, TAO Zhigang
  2022, 30(6): 1777-1797. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0703
  Abstract HTML PDF
  THE FRAMEWORK SYSTEM FOR GEOSAFETY RESEARCH
  PENG Jianbing, XU Nengxiong, ZHANG Yongshuang, XIA Kaiwen, XUE Yiguo, ZHANG Bin, YANG Guoxiang, CHEN Jian, WANG Feiyong, ZANG Mingdong, MEI Gang, MU Wenping, WANG Zuopeng, LI Xing, ZHANG Xin
  2022, 30(6): 1798-1810. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0652
  Abstract HTML PDF
  FROM IN-SITU ROCK-AND-SOIL TESTING, EXPLORATION, MONITORING TO SENSING
  SHI Bin, ZHU Honghu, ZHANG Dan, CHENG Gang
  2022, 30(6): 1811-1818. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0714
  Abstract HTML PDF
  FEATURES OF TECTONIC DENUDATION GRAVITY ACCUMULATION IN PLATE SUTURE ZONE OF HENGDUAN MOUNTAIN REGION
  CHEN Jianping
  2022, 30(6): 1819-1830. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0733
  Abstract HTML PDF
  CHARACTERISTICS AND CHALLENGES TO DYNAMICS OF LONG-RUNOUT LANDSLIDES WITH HIGH-ALTITUDE IN SOUTHEAST TIBET
  WANG Fawu, CHEN Ye, LIU Weichao, GAO Jie
  2022, 30(6): 1831-1841. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0734
  Abstract HTML PDF
  DISCUSSION ON PREFERENTIAL FLOW AND PISTON FLOW IN THICK LOESS VADOSE ZONE
  LI Tonglu, WANG Ying, HU Xiangyang, LI Ping, WANG Yu
  2022, 30(6): 1842-1848. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0511
  Abstract HTML PDF
  CATASTROPHIC MECHANISM AND ITS PREVENTION AND CONTROL OF SEEPAGE DEFORMATION AND FAILURE OF MINING ROCK MASS Ⅱ: A REVIEW OF WATER INRUSH FROM SEAM FLOOR
  SUI Wanghua
  2022, 30(6): 1849-1866. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0668
  Abstract HTML PDF
  STUDY ON DISTRIBUTION AND CALCULATION OF THRUST ON STABILIZING PILE OF THE MULTI-SLIDING ZONES LANDSLIDE
  HU Xinli, XU Chu, ZHANG Jiehao
  2022, 30(6): 1867-1873. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0708
  Abstract HTML PDF
  NUMERICAL SIMULATION OF SATURATED SAND LIQUEFACTION DISCRIMINATION AND AMPLIFICATION EFFECT
  GAO Guangyun, HONG Yang, GENG Jianlong, LI Yongjia
  2022, 30(6): 1874-1881. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0347
  Abstract HTML PDF
  NEW PROCEDURE FOR LATERAL EARTH PRESSURE CALCULATION IN FINITE SOIL OF SLOPING CONDITION
  ZHAO Qihua, JIANG Junfeng, ZHENG Tao, PENG Yi, WANG Yi
  2022, 30(6): 1882-1892. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0552
  Abstract HTML PDF
  "STRENGTH & STRESS" COUPLING CRITERION AND ITS GRADING STANDARD FOR HIGH GEOSTRESS
  GONG Fengqiang, DAI Jinhao, WANG Mingyang, HUANG Shuling, XU Lei
  2022, 30(6): 1893-1913. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0644
  Abstract HTML PDF
  DYNAMIC CHARACTERISTICS AND CONCEPT EXPRESSION OF SOIL STRUCTURE
  YU Qingbo, WANG Qing, LI Xinghua, YAO Meng, SUN Xun, XIA Weitong, SHU Hang, LIU Jing, WANG Zhaoxi
  2022, 30(6): 1914-1928. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0761
  Abstract HTML PDF
  REVIEW ON LANDQUAKES RELATED TO ROCK AVALANCHE KINEMATICS
  LI Tianhua, CHENG Qiangong, WANG Yufeng, LIN Qiwen
  2022, 30(6): 1929-1946. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0633
  Abstract HTML PDF
  GEOMECHANICAL ANALYSIS OF MAJOR ENGINEERING REGION IN MIDDLE SEGMENT OF JIALI FAULT
  LIU Shijie, LAN Hengxing, ZHANG Ning
  2022, 30(6): 1947-1961. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0623
  Abstract HTML PDF
  DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ALKALI SLAG CURED LIGHTWEIGHT SOIL UNDER ACTION OF DRY AND WET FREEZING AND THAWING
  YANG Aiwu, WANG Binbin, JIANG Shuai
  2022, 30(6): 1962-1973. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0295
  Abstract HTML PDF
  EXPERIMENTAL RESEARCH ON FEASIBILITY AND DURABILITY OF STABLE RED MUD IN ROAD USE
  SHI Minglei, DU Xuyang, YU Changyun, ZHANG Ruikun, YANG Zihao, TIAN Xintao
  2022, 30(6): 1974-1985. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0331
  Abstract HTML PDF
  TEMPORAL AND SPATIAL VARIATION OF TEMPERATURE OF TYPICAL RAMMED EARTH SITES IN NORTHWEST CHINA
  CUI Kai, CHEN Siyu, AN Xinyue, WANG Guanzhong
  2022, 30(6): 1986-1997. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2021-0338
  Abstract HTML PDF
  ANALYSIS FOR EFFECTS OF LOESS PORE STRUCTURE EVOLUTION ON SOIL-WATER CHARACTERISTICS
  ZHANG Yaguo, LIANG Wei, GUO Songfeng, WANG Youbo, LI Ping, LI Tonglu
  2022, 30(6): 1998-2005. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0578
  Abstract HTML PDF
  DAMAGE AND DETERIORATION ANALYSIS OF MARL UNDER DRY WET CYCLE IN ACID ENVIRONMENT
  XIA Wanchun, WANG Linfeng, ZHANG Jixu, RAN Jian, YANG Liu, ZHONG Yihong
  2022, 30(6): 2006-2015. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0374
  Abstract HTML PDF
  INTRODUCTION AND ANALYSIS OF NSFC PROJECTS OF ENGINEERING GEOLOGY FIELD IN 2022
  LIU Yu, REN Jianguo, ZHANG Fengshou, CHU Hang
  2022, 30(6): 2016-2027. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2022-0851
  Abstract HTML PDF