Zhou Ruiguang, Qu Yongxin, Cheng Binfang, Wu Zhilan, Xu Xiaolan, Yan Shijie, Wu Gaoming. 1996: THE MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT AND WEAK ROCK IN LONGKOU COAL MINE, SHANDONG. JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY, 4(4): 55-60.
  Citation: Zhou Ruiguang, Qu Yongxin, Cheng Binfang, Wu Zhilan, Xu Xiaolan, Yan Shijie, Wu Gaoming. 1996: THE MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT AND WEAK ROCK IN LONGKOU COAL MINE, SHANDONG. JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY, 4(4): 55-60.

  THE MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT AND WEAK ROCK IN LONGKOU COAL MINE, SHANDONG

  • The mechanical and physico-chemical properties of soft and week rock in Longkou cool bine,Shandong are discussed from the test results,and the relationships between mechanical properties and physico-chemical properties of argillaceous rock.Experiment results show that the argillaceeous rock has rather low mchanical strength and deformation.
  • loading

  Catalog

   /

   DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
   Return
   Return