column
  A MODEL TEST METHOD OF TUNNEL LINING DEFORMATION CHARACTERISTIC UNDER THE FROST HEAVING FORCE
  HU Yi, KANG Jingwen, CHEN Yun
  2015, 23(s1): 1-7. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.001
  Abstract PDF
  SENSITIVITY ANALYSIS OF THE FUZZYSET PLASTIC HARDENING MODEL PARAMETERS WITH ORTHOGONAL TEST METHOD
  QIN Huang, CHEN Cheng
  2015, 23(s1): 8-15. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.002
  Abstract PDF
  MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF MICROSCOPIC PHYSICALAND MECHANICAL PROPERTIESIN SODIUM MONTMORILLONITE HYDRATES
  WANG Liang, XU Jinming, HUANG Dayong
  2015, 23(s1): 16-23. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.003
  Abstract PDF
  GEOCHEMICAL FEATURES OF LONGMENSHAN FRACTURES AFTER WENCHUAN EARTHQUAKE
  WANG Yunsheng, XU Hongbiao, WEI Peng, MA Hongyu, WANG Fuhai, LEI Qingxiong, HE Jianxian
  2015, 23(s1): 24-30. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.004
  Abstract PDF
  CHARACTERISTICS OF THAWED INTERLAYER BENEATH EMBANKMENT OF THE QINGHAI-TIBET RAILWAY IN PERMAFROST REGIONS
  SUN Zhizhong, ZHANG Mingyi, LI Shuangyang, WU Guilong, ZHENG Jianfeng
  2015, 23(s1): 31-37. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.005
  Abstract PDF
  EFFECTS OF STRAIN RATE AND WATER CONTENT ON FAILURE STRAIN ENERGY DENSITY OF FROZEN SOIL
  DU Haimin, MA Wei, ZHANG Shujuan, ZHOU Zhiwei
  2015, 23(s1): 38-43. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.006
  Abstract PDF
  REASEARCH ON STABILITY OF OUTWASH DEPOSITS OF XIZANGDAGU HYDROPOWER STATION
  SUN Xingwei, LIN Jinhong
  2015, 23(s1): 44-48. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.007
  Abstract PDF
  ASSESSMENT ON ENGINEERING GEOLOGICAL CONDITIONS OF FROZEN GROUND ALONG THE QINGHAI-TIBET ENGINEERING CORRIDOR(QTEC)BASED ON FCM AND AHP
  CHAI Mingtang, ZHANG Jianming, MU Yanhu, LIU Ge, MU Ke
  2015, 23(s1): 49-56. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.008
  Abstract PDF
  IMPACT OF SOIL FROST HEAVE ON PILE SUPPORTING STRUCTURE
  SUN Chao, ZHOU Yansheng
  2015, 23(s1): 57-62. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.009
  Abstract PDF
  PROMOTING IMPACT OF EXTREME DRY-WET CYCLE IN 2010 ON THE LARGE-SCALE DEBRIS FLOWS AND LANDSLIDES IN SOUTHWEST MOUNTAIN AREAS OF CHINA
  CHEN Ningsheng, WANG Fengniang
  2015, 23(s1): 63-69. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.010
  Abstract PDF
  ON THE BREAKAGE PATTERN OF PARTICLE BEDS UNDER CONFINED COMPRESSION:TEST AND NUMERICAL STUDY
  JIANG Hui, ZHOU Yuande, CHI Changjiang, ZHANG Yu
  2015, 23(s1): 70-76. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.011
  Abstract PDF
  EFFECT OF SALT CONTENT ON DESICCATION CRACKING BEHAVIOR OF SOIL
  SUN Kaiqiang, TANG Chaosheng, WANG Peng, WANG Deyin, CHEN Zhiguo, XU Shikang
  2015, 23(s1): 77-83. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.012
  Abstract PDF
  PARTICLE FLOW SIMULATION OF DEFORMATION AND FAILURE MECHANISM OF GRANITE BASED ON ACTUAL DISTRIBUTIONS OF MESO-COMPOSITIONS
  LI Jingzhao, XU Jinming, HUANG Dayong
  2015, 23(s1): 84-89. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.013
  Abstract PDF
  STUDY ON THE ENGINEERING GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND GENESIS OF RED CLAY IN KARST AREA OF GUANGXI
  ZENG Zhaotian, ZHAO Yanlin, LU Haibo, YIN Guoqiang, XU Yunshan
  2015, 23(s1): 90-96. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.014
  Abstract PDF
  THE STATISTICS AND ANALYSIS BASED ON NATURAL MOISTURE CONTENT OF MARINE SILT SOILTAKING HULUSHAN BAY AT CHANGXING ISLAND IN DALIAN AS AN EXAMPLE
  WANG Xiaofeng
  2015, 23(s1): 97-103. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.015
  Abstract PDF
  THE QUANTITATIVE RESEARCH ABOUT MESOSCOPIC STRUCTURE OF CALCAREOUS SAND IN CAMPACTION STATE
  HUO Zhensheng, FAN Jianhua, WANG Zhengjin, JIANG Lu, YANG Jia
  2015, 23(s1): 104-109. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.016
  Abstract PDF
  RESEARCH ON THE INFLUENTIAL FACTORS OF LOESS SOIL-WATER CHARACTERISTIC CURVE TESTS
  ZHONG Xiumei, WANG Jun, WANG Qian, HOU Pengbo
  2015, 23(s1): 110-114. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.017
  Abstract PDF
  NUMERICAL SIMULATION OF PILE-SOIL INTERACTION PROCESSES IN LAYERED SOIL USING PARTICLE FLOW SIMULATION
  LI Yang, ZHU Hongchang, XU Jinming, HUANG Dayong
  2015, 23(s1): 115-120. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.018
  Abstract PDF
  THE ENGINEERING GEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SPECIAL SOIL ALONG THE RAILWAY LINE IN THE WESTERN REGION OF JILIN PROVINCE AND ITS GROUND TREATMENT
  FU Rui, CHEN Hui'e, ZHANG Zhongqiong, GAO Yue
  2015, 23(s1): 121-126. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.019
  Abstract PDF
  ANALYSIS ON PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES AND TREATMENT METHOD OF COLLAPSIBLE LOESS ROADBED
  GAO Yue, CHEN Huie, XU Xiaohui, FU Rui
  2015, 23(s1): 127-131. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.020
  Abstract PDF
  RESEARCH ON RELIABILITY CRITERIA APPLYING IN HIGH CUTTING LOESS SLOPE DESIGN
  HOU Xiaokun, LI Tonglu, ZHAO Qian, SHEN Wei, LI Ping
  2015, 23(s1): 132-139. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.021
  Abstract PDF
  ON THE DYNAMIC CHARACTERS OF QUATERNARY SEDIMENTARY IN SUQIAN CITY
  LI Limei, HUANG Yonglin, DONG Weiguo, LI Jinliang, GAO Junsuo, JIANG Xin
  2015, 23(s1): 140-144. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.022
  Abstract PDF
  SOIL COMPRESSION DEFORMATION CHARACTERISTICS OF TYPICAL PROFILES IN THE NORTH CHINA PLAIN
  SUN Lin, WANG Xiuyan, WANG Mingyu, LI Jinqiu, WANG Chengmin, ZHANG Lin, ZHANG Min, WANG Ying
  2015, 23(s1): 145-150. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.023
  Abstract PDF
  ANALYSIS ON FAILURE MODE OF LARGE-SCALE LANDSLIDES IN PANXI RED BED REGION
  WANG Dewei, BAI Yongjian, NI huayong
  2015, 23(s1): 151-158. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.024
  Abstract PDF
  STUDY ON THE ENGINEERING CHARACTERISTICS OF THE MUDDY SOIL IN SOUTHWEST CHINA
  WU Xiyong, ZHANG Jinhang, LIAO Xin, YANG Qixiang, LIU Guanlong, LING Sixiang
  2015, 23(s1): 159-165. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.025
  Abstract PDF
  APPROACHES FOR ROCKFALL RUN-OUT CALCULATION AND UNCERTAINTY IN ROCKFALL STUDY
  WANG Xueliang, ZHANG Luqing, YANG Zhifa
  2015, 23(s1): 166-166. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.026
  Abstract PDF
  ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES FOR COMPOUND BREAST BOARD BETWEEN TWO ADJACENT PILES
  WANG Guilin, FANG Zhou, WANG Mingmin
  2015, 23(s1): 173-178. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.027
  Abstract PDF
  THE CHARACTERISTICS OF DRAINAGE CHANNELS EVOLUTION IN SOFT SOIL UNDER VACUUM PRELOADING
  TANG Liansheng, XIA Han, SONG Jing
  2015, 23(s1): 179-183. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.028
  Abstract PDF
  DISCUSSION ON THE ENGINEERING CHARACTERISTICS AND THE SUITABLE TREATMENT METHODS OF DHAKA SOFT CLAY IN BANGLADESH
  ZHENG Xiaojing, ZHANG Shishu, RAN Congyan, GAN Dongke
  2015, 23(s1): 184-188. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.029
  Abstract PDF
  THE BASIC GEOLOGICAL CONDITIONS AND MAIN GEOTECHNICAL ENGINEERING PROBLEMS OF DASHERKANDI SEWAGE TREATMENT PLANT IN BANGLADESH
  ZHENG Xiaojing, RAN Congyan, ZHANG Shishu, GAN Dongke
  2015, 23(s1): 189-192. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.030
  Abstract PDF
  THE INFLUENCE OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS TO SOLUTE TRANSPORT IN UNSATURATED LATERITIC SOIL
  LIU Li, CHANG Hongshuai, WANG Zong, LU Haibo
  2015, 23(s1): 193-199. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.031
  Abstract PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON COMPRESSIBILITY CHARACTERISTIC OF RUBBER-SANDS MIXTURES
  DUAN Weihong, ZHANG Tao, CAI Guojun
  2015, 23(s1): 200-204. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.032
  Abstract PDF
  SHEAR WAVE VELOCITY AND FREQUENCY DEPANDENCY OF TIDAL FLAT SEDIMENTS IN JIAOZHOU BAY
  ZHENG Jiewen, LIU Baohua, KAN Guangming, YANG Zhiguo, HUA Qingfeng, LI Guanbao
  2015, 23(s1): 205-212. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.033
  Abstract PDF
  THE EFFECT OF SUCTION ON HIGH-FILLED EMBANKMENT DEFORMATION
  YUAN Kangfeng
  2015, 23(s1): 213-217. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.034
  Abstract PDF
  RESEARCH ON ENGINEERING GEOLOGICAL PROPERTIES OF QUATERNARY LOOSE SAND IN THE FRONTAL AREAS OF ALTYN MOUNTAINS
  WANG Biao, YAN Changhong, WU Runjiang, XU Xiaofeng
  2015, 23(s1): 218-222. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.035
  Abstract PDF
  NEW ANALYTICAL SOLUTIONS FOR ONE DIMENSIONAL STEADY STATE FLOW IN AN UNCONFINED AQUIFER WITH A SLOPING BASE
  ZHANG Nianxue, SHENG Zhuping
  2015, 23(s1): 223-228. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.036
  Abstract PDF
  SICHUAN YANZI GULLY SCENIC AREA ENGINEERING GEOLOGY PROBLEMS
  SONG Zhi, ZHOU Hongfu
  2015, 23(s1): 229-234. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.037
  Abstract PDF
  THE RESEARCH OF HYDRAULIC FRACTURING AND DEVELOPMENT STRATEGY IN ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEM
  GUO Liangliang, ZHANG Yanjun, HU Zhongjun, XU Tianfu, LAN Chengyu, SU Jie
  2015, 23(s1): 235-241. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.038
  Abstract PDF
  ANALYSIS ON POTENTIAL SLIDING SURFACE OF SLOPES
  JIE Yuxin, BAI Yongliang, YU Zhuojing, ZHANG Bin
  2015, 23(s1): 242-246. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.039
  Abstract PDF
  IMPACT OF RAIL TRAFFIC VIBRATION ON ANALYSIS OF CFG PILE COMPOSITE FOUNDATION
  WANG Hao, LIU Zunping, YANG Jiansheng
  2015, 23(s1): 247-251. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.040
  Abstract PDF
  DEFORMATION THEORY OF GRANITE ROCK TUNNEL CONSTRUCTION BASED ON SUBDIVISION OF THE ROCK GRADE
  HUANG Yongliang, SHI Zhiyi, WANG Shuming, CHAI Wanli, ZHAI Caiya
  2015, 23(s1): 252-259. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.041
  Abstract PDF
  THE RESEARCH OF THE INTERACTION BETWEEN URBANIZATION AND GEOLOGICAL ENVIRONMENT IN MOUNTAINOUS REGIONSEXAMPLE FOR BA-NAN OF CHONGQING
  ZHANG Xiang, WANG Guilin
  2015, 23(s1): 260-265. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.042
  Abstract PDF
  GEOHAZARD SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT OF PINGGU DISTRICT
  DENG Xiaolong, LI Lihui, LI Xingxing, TAN Yufang
  2015, 23(s1): 266-277. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.043
  Abstract PDF
  EXPERIMENTAL RESEARCH ON EFFECT OF BIOT COEFFICIENT ON SETTLEMENT FORMATION
  BAI Lin, ZHANG Yanjun, GUO Liangliang, ZHANG Tong
  2015, 23(s1): 278-283. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.044
  Abstract PDF
  CURRENT STATURE AND TRENDS ON THE STUDY OF SAND CREEP
  WEN Yanan, ZHU Honghu, ZHANG Chengcheng, SHI Bin
  2015, 23(s1): 284-291. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.045
  Abstract PDF
  NUMERICAL STUDY ON PERFORMANCE OF COMPOSITE FOUNDATION WITH STIFFENED DEEP MIXED COLUMNS
  ZHAO Yiqi, ZHANG Zhen, YE Guanbao, CAI Yongsheng
  2015, 23(s1): 292-297. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.046
  Abstract PDF
  EXCAVATION ON ADJACENT BURIED PIPELINE INFLUENCE LAW RESEARCH
  LI Xiangqun, ZHANG Zhaohui
  2015, 23(s1): 298-302. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.047
  Abstract PDF
  STUDY ON THE ENGINEERING GEOLOGICAL PROPERTY OF THE SOFT ROCK TUNNEL IN MID-YUNNAN WATER DIVERSION PROJECT
  ZHANG Xiang, LI Zonglong, MA Xianguang
  2015, 23(s1): 303-312. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.048
  Abstract PDF
  A REVIEW OF SEDIMENT DYNAMIC RESPONSES TO WAVES IN THE MODERN YELLOW RIVER DELTA
  LIU Xiaolei, JIA Yonggang, ZHENG Jiewen
  2015, 23(s1): 313-319. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.049
  Abstract PDF
  NUMERICAL MODELING OF GROUND SURFACE DEFORMATION IN THE PROCESS OF CO2GEOLOGICAL STORAGE
  HAO Shuren, ZHANG Yanjun, LI Xiaoguang, YU Ziwang
  2015, 23(s1): 320-326. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.050
  Abstract PDF
  ANALYSIS ON THE AFTER-CONSTRUCTION STABILITY OF OPEN-CUT TUNNEL OF HIGH-SPEED RAILWAY UNDERPASSING EXISTING HIGHWAY
  LIU Lu, LIANG Qingguo, WANG Lili, JIN Baocheng
  2015, 23(s1): 327-332. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.051
  Abstract PDF
  COMPREHENSIVE TREATMENT TECHNOLOGIES FOR THE HIGH STEEP ENVIRONMENTAL SLOPE
  YANG Yuchuan, HUANG Cheng, XING Huige, YANG Xingguo, ZHOU Jiawen
  2015, 23(s1): 333-340. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.052
  Abstract PDF
  THE ACCIDENT TREE ANALYSIS OF COLLAPSE RISK DURING TERRAIN BIAS TUNNEL CONSTRUCTION
  DENG Na, WEN Haijia
  2015, 23(s1): 341-348. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.053
  Abstract PDF
  RESEARCH ON THE CRITICAL RAINFALL FOR SINGLE CHANNEL IN THE AREA OF BEIJING
  DING Guiling, WANG Yihong, SHEN Yupeng, ZHAI Shuhua, ZHANG Liang
  2015, 23(s1): 349-354. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.054
  Abstract PDF
  GEOLOGICAL DISASTER EMERGENCY TECHNICAL: EMERGENCY MONITORING
  ZHANG Xiaochen, CHEN Hongqi
  2015, 23(s1): 355-361. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.055
  Abstract PDF
  PITCHED STRESSED ANCHOR ROPE LATTICE BEAM SUPPORT EFFECT ANALYSIS
  HE Yanping, SHEN Yupeng, CHEN Mo, HUANG Changqian
  2015, 23(s1): 362-367. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.056
  Abstract PDF
  STUDY ON TEMPORAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT PROBLEM OF TUNNEL IN CHONGQING
  DU Yanfei, YANG Le, LIAO Yunping, TAN Liang, WEN Guangju, REN Xiuwen, PENG Haiyou, XIE Xiaotong
  2015, 23(s1): 368-371. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.057
  Abstract PDF
  SLOPE FAILURE MODE ANALYSIS IN A POWER STATION LANCANG RIVER
  LI Pengfei, WANG Xiaopeng
  2015, 23(s1): 372-377. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.058
  Abstract PDF
  DISTRIBUTION OF HOT SPRING AND ITS SIGNIFICANCE OF FAULT ACTIVITY IN CHANGLE-NAN'AO FAULTS ZONE, CHINA
  LI Yunfeng, TIAN Fujin, GE Weiya, XING Huaixue, LI Liang, CHANG Xiaojun, HOU Lili
  2015, 23(s1): 378-384. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.059
  Abstract PDF
  STUDY ON DEFORMATION INDUCED BY CRD METRO TUNNEL WITH LARGE CROSS-SECTION
  WANG Tianzuo, WANG Changming, HUANG Xiaohu, LUO Yunlie, LI Shuo, WANG Dongwei
  2015, 23(s1): 385-391. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.060
  Abstract PDF
  SIMULATION ANALYSIS OF LANDSLIDE HAZARDS AREA USING THREE-DIMENSIONAL IN MAWO MOUNTAIN IN YILIANG COUNTY, YUNNAN PROVINCE
  WU Zhongteng, FENG Wenkai, ZHU Jiliang, CHEN Zhichao, LUO Xuan
  2015, 23(s1): 392-397. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.061
  Abstract PDF
  EVALUATION STUDY ON IMPACT OF LAND SUBSIDENCE DUE TO GROUNDWATER WITHDRAWAL AND BUILDING LOAD ON CONSTRUCTION PROJECT
  FANG Hao
  2015, 23(s1): 398-404. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.062
  Abstract PDF
  THE ANALYSIS OF DYNAMIC RESPONSE OF COMPLEX SLOPE
  ZHANG Mo, XU Peihua, LI Pengfei, CHEN Zhanling, CHEN Xiaoxue, WANG Shuai
  2015, 23(s1): 412-417. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.064
  Abstract PDF
  STUDY ON MULTI-FIELD COUPLING OF THE SINGLE LANDSLIDE CAUSED BY HEAVY RAINFALL
  XIANG Xuekun, WEN Haijia, XIE Peng, XIAO Peng
  2015, 23(s1): 418-426. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.065
  Abstract PDF
  THE FOUNDATION PIT SUPPORT AND STABILITY CALCULATION OF UNDERGROUND PASSAGE ON THE ZHONGSHAN NORTH ROAD IN WUHU
  FANG Xiangyu, YAO Duoxi, LU Haifeng, CAO Jiyang
  2015, 23(s1): 427-432. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.066
  Abstract PDF
  STUDY ON DYNAMIC CHARACTERISTIC AND CONTROL MEASURES OF JINZIGOU DEBRIS FLOW IN YUNNAN PROVINCE NINGLANG COUNTY
  HU Bin, XUE Wei, MA Xianguang, SONG Ping, HE Sheng, ZHOU Zhongyu
  2015, 23(s1): 433-440. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.067
  Abstract PDF
  ANALYSIS OF THE PROVENANCE RESPONSE OF THE EARTHQUAKES SUPERPOSITION TO LENGMUGOU DEBRIS FLOWS
  DU Peng, CAO Xiuding, PEI Xiangjun, ZHU Jiliang
  2015, 23(s1): 441-446. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.068
  Abstract PDF
  STABILITY ANALYSIS AND TREATMENT OF MUGUAGOU LANDSLIDE IN GUSHAN HYDROPOWER STATION OF HANJIANG RIVER
  WANG Qiguo, CHEN Lianjun, YOU Weihua, DING Shuping, XIONG Shunfeng
  2015, 23(s1): 447-451. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.069
  Abstract PDF
  MECHANISM AND STABILITY ANALYSES OF PROGRESSIVE FAILURE OF LANDSLIDE
  LU Yingfa, LIU Defu, SHI Junfeng
  2015, 23(s1): 452-464. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.070
  Abstract PDF
  STUDY OF ENGINEERING GEOLOGICAL FEATURES OF SPECIAL ROCK MASS AND ITS STABILITY OF SPILLWAY CUT SLOPE AT WUDONGDE HYDROPOWER STATION
  WANG Jiliang, XU Qi, XIAO Yunhua, BAI Wei, ZENG Li, SONG Tao, WEI Yujun
  2015, 23(s1): 465-471. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.071
  Abstract PDF
  PRELIMINARY DISCUSSION ABOUT DETECTION TECHNOLOGY FOR HOLES BEHIND THE SHIELD CHENGDU METRO LINE 3
  LI Cangsong, WU Fengshou, LU Song, WU Desheng
  2015, 23(s1): 472-479. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.072
  Abstract PDF
  APPLICATION OF COMPREHENSIVE GEOLOGICAL PREDICTION TECHNOLOGY IN TUNNEL
  WU Fengshou, LI Fuming, HUA Xiaoming, PENG Yue
  2015, 23(s1): 480-484. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.073
  Abstract PDF
  THE GEOLOGICAL ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF WEAK INTERCALATION(SHEAR ZONE) UNDER THE DAM FOUNDATION OF GEZHOUBA WATER CONTROL PROJECT
  PAN Yuzhen
  2015, 23(s1): 485-491. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.074
  Abstract PDF
  ANALYSIS OF DEBRIS FLOW GROWTH CHARACTERISTICS AND PROJECT INFLUENCE UNDER THE ENGINEERING DISTURBANCE
  CHENG Yingjian, SHI Yuchuan, ZENG Qingbo
  2015, 23(s1): 492-498. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.075
  Abstract PDF
  THE TEST AND ASSESSMENT OF CONSOLIDATION GROUTING IN RIVER BED DAM FOUNDATION OF XILUODU HYDROPOWER STATION
  WANG Yi, YANG Jianhong
  2015, 23(s1): 499-503. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.076
  Abstract PDF
  FACTORS OF FILL MASS STABILITY IN THE JINCHUAN NO.2 MINE
  MA Fengshan, LI Kepeng, LIU Feng, LU Rong, YUE Bin, LEI Yang
  2015, 23(s1): 504-508. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.077
  Abstract PDF
  STUDY ON THE ENGINEERING PROPERTIES OF THE DEEP OVERBURDEN LAYER AT DAM SITE OF WUDONGDE HYDROPOWER STATION ON JINSHA RIVER
  LI Huizhong, HAO Wenzhong, PAN Yuzhen, XIAO Yunhua, GUO Fei
  2015, 23(s1): 509-515. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.078
  Abstract PDF
  THE REGIONAL SEISMIC GEOLOGICAL ENVIRONMENT AND GEOLO-GICAL HAZARDS ALONG THE ROUTE OF WEST-EAST GAS PIPELINE Ⅲ
  ZHAO Yingkui
  2015, 23(s1): 516-523. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.079
  Abstract PDF
  STUDY ON STABILITY OF UNSTABLE ROCK MASSES ON THE ALTITUDE CONCRETE SYSTEM SLOPE OF YANGFANGGOU HYDROPOWER STATION
  YANG Richang, WU Ruian, WEI Yunjie
  2015, 23(s1): 524-528. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.080
  Abstract PDF
  STUDY ON URBAN UNDERGROUND SPACE DEVELOPMENT AND GEOLOGY SAFETY PROBLEMS
  GE Weiya, ZHOU Jie, CHANG Xiaojun, LI Yun, XING Huaixue, LI Liang
  2015, 23(s1): 529-534. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.081
  Abstract PDF
  STATE-OF-THE-ART AND PROSPECT OF THE LANDSLIDE MODEL TEST UNDER DIFFERENT INFLUENCING FACTORS AND MEASUREMENT TECHNOLOGIES
  SHI Zhenming, MA Xiaolong, PENG Ming, ZHU Yan
  2015, 23(s1): 535-546. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.082
  Abstract PDF
  APPLICATION OF THE ADVANCED SMALL PIPE GROUTING ON HYDRAULIC TUNNEL CONSTRUCTION OF GRAVEL STRATUM
  YANG Liangquan, DONG Jie, SUN Yuchen, SUN Hongsheng, YUAN Honghu
  2015, 23(s1): 547-552. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.083
  Abstract PDF
  CHARACTERISTICS OF EFFECTS ON GROUNDWATER FLOW BY UNDERGROUND STRUCTURES
  ZHENG Canzheng, TONG Liyuan, ZHANG Mingfei, ZHU Ning
  2015, 23(s1): 553-557. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.084
  Abstract PDF
  ENGINEERING GEOLOGICAL CONDITIONS AND STABILITY OF ONE BUILDING SLOPE SITE IN BEIJING
  LIU Jianli
  2015, 23(s1): 558-558. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.085
  Abstract PDF
  EXPERIMENTAL STUDY ON GROUTING MATERIALS FOR RUBBER CEMENT SOLIDIFIED LOESS
  SONG Wenping, LI Xudong
  2015, 23(s1): 567-572. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.086
  Abstract PDF
  STUDY ON KARST FOUNDATION TREATMENT IN HIGH-FILL AIRPORT ENGINEERING
  ZHOU Lixin, ZHOU Huxin, HUANG Xiaobo
  2015, 23(s1): 573-577. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.087
  Abstract PDF
  RESEARCH ON GEOLOGICAL HAZARD SUSCEPTIBILITY IN MOUNTAIN AREA-A CASE OF STUDY IN CHENGKOU COUNTY, CHONGQING
  WANG Hui, WEN Haijia, HU Dongping, XIE Peng
  2015, 23(s1): 578-583. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.088
  Abstract PDF
  STATISTICAL ANALYSIS OF LOWER GROUP COAL WATER-RESISTING FLOOR ROCK MASS MECHANICAL PARAMETERS IN HUAIBEI MINING AREA
  CAO Jiyang, YAO Duoxi, LU Haifeng, FANG Xiangyu, WANG Haiyang
  2015, 23(s1): 584-589. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.089
  Abstract PDF
  PROCESS ANALYSIS OF POINT SOURCE LEAKAGE, MIGRATION AND IN SITU AIR SPARGING OF NAPLS
  FANG Wei, LIU Zhibin, LIU Songyu, CHEN Le
  2015, 23(s1): 590-596. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.090
  Abstract PDF
  ADVANCES OF EFFECT OF SOIL CONSOLIDATION ON CONTAMINANT TRANSPORT BEHAVIOR
  CHEN Le, LIU Zhibin, FANG Wei, MA Xin
  2015, 23(s1): 597-602. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.091
  Abstract PDF
  FORMATION MECHANISM AND IDENTIFICATION METHOD OF SUPERHIGH SEAM BY FULLY MECHANIZED CAVING METHOD
  YUE Jiangang, YANG Weifeng, GU Chunsheng
  2015, 23(s1): 603-610. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.092
  Abstract PDF
  RESEARCH ON EARLY WARNING OF DEBRIS LANDSLIDES BASED ON MOISTURE
  TAN Shengyu, ZHAO Jianjun, WANG Guorong, PAN Guolin
  2015, 23(s1): 611-616. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.093
  Abstract PDF
  ANALYSIS ON THE STRUCTURE CHARACTERISTICS OF A UNDERLIE BEDROCK GRAVEL LANDSLIDE BASED ON MICROTREMOR SURVEY METHODS
  SU Lijun, XU Xingqian, LIANG Shuangqing
  2015, 23(s1): 617-623. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.094
  Abstract PDF
  DEBRIS FLOW RISK ASSESSMENT BASED ON CLOUD IN MIYUN BEIJING
  CAO Chen, WANG Yihong, CHEN Jianping, ZHENG Lianjing, SONG Shengyuan, SUN Dongyan, WANG Fei
  2015, 23(s1): 624-630. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.095
  Abstract PDF
  THE ANALYSIS FOR GEOLOGIC ENVIRONMENTAL EFFECT OF COAL MINING AREA IN TAI'AN
  LI Shouchang
  2015, 23(s1): 631-635. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.096
  Abstract PDF
  STUDY ON SETTLEMENT OF STONE-COLUMN REINFORCED SUBGRADE BASED ON PLANE STRAIN MODELING
  GAO Guangyun, LEI Dan, ZHANG Haiqiu
  2015, 23(s1): 636-636. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.097
  Abstract PDF
  EVALUATION OF ROCKMASS QUALITY BASED ON THE REVISED RMR METHOD IN COASTAL MINE DURING DEEP EXPLOITATION
  JI Dong, LU Sanhe, JIANG Dehong, YAN Qianggang, Li Wenguang
  2015, 23(s1): 642-650. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.098
  Abstract PDF
  DISCUSSION OVER RELATIONS BETWEEN DYNAMIC PENETRATION TEST COUNT AND GROUND BEARING CAPACITY
  XU Aisong, LI Shibai
  2015, 23(s1): 651-653. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.099
  Abstract PDF
  COMPARISON AND ANALYSIS BETWEEN IN-SITU TESTS AND QUICK SHEAR INDEXTAKING HULUSHAN BAY AT CHANGXING ISLAND IN DALIAN AS AN EXAMPLE
  WANG Xiaofeng
  2015, 23(s1): 654-659. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.100
  Abstract PDF
  A SLOPE FAILURE MODEL TEST UNDER RAINFALL BASED ON FBG SENSOR
  GU Chunsheng, YANG Weifeng, WU Zehui, CAO Le
  2015, 23(s1): 660-667. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.101
  Abstract PDF
  THE APPLICABILITY EVALUATION OF 5TM ON HEAT AND MOISTURE RESEARCH IN FROZEN SOIL
  XUE Ke, WEN Zhi, ZHANG Mingli, CHEN Liangzhi, LI Desheng
  2015, 23(s1): 668-675. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.102
  Abstract PDF
  THE SUITABILITY EVALUATION OF LAND FOR CONSTRUCTION OF XIXIAN AREA BASED ON MAPGIS TECHNIQUES
  WANG Genlong, DONG Ying, ZENG Qingming, MENG Xiaojie
  2015, 23(s1): 676-682. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.103
  Abstract PDF
  THE INFLUENCE OF SCIENTIFIC VISUALIZATION TO THE ENGINEERING GEOLOGICAL DATA PROCESSING
  LIU Junqi, CHENG Wenming, LIU Gang, Su Aijun
  2015, 23(s1): 683-688. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.104
  Abstract PDF
  A RAPID ECO-FRIENDLY SLIDING RETAINING STRUCTURES RESEARCH
  YANG Xiumei, WANG Zhen, LIANG Shouyun
  2015, 23(s1): 689-694. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.105
  Abstract PDF
  EFFECT EVALUATION OF TREATMENT ON COASTAL LIQUEFIABLE GROUND USING RESONANT COMPACTION METHOD
  XIE Ling, DU Guangyin, MIU Dongdong, YANG Zhenyu
  2015, 23(s1): 695-698. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.106
  Abstract PDF
  DESIGN AND OPTIMIZATION OF STOPE PARAMETERS BASED ON EVOLUTIONARY ALGORITHM
  ZHAI Shuhua, GAO Qian
  2015, 23(s1): 699-705. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.107
  Abstract PDF
  RESEARCH OF DETECTION FOR COMPOSITE FOUNDATION OF CFG PILE
  GUO Jing, WANG Qing
  2015, 23(s1): 706-711. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.108
  Abstract PDF
  DEFORMATION MONITORING AND ANALYSIS ON COAL SEAM FLOOR BASED ON DISTRIBUTED OPTICAL FIBER SENSING
  WANG Jiacheng, ZHANG Dan, LIU Shaolin, ZHANG Pingsong, SHI Bin
  2015, 23(s1): 712-720. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.109
  Abstract PDF
  FIELD TEST OF SOFT SOIL IMPROVED BY A COMBINED METHOD WITH VACUUM AND SURCHARGE PRELOADING
  YE Guanbao, JIN Peiyang, ZHANG Zhen
  2015, 23(s1): 721-727. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.110
  Abstract PDF
  APPLICATION RESEARCH OF GPR IN DETECTION OF EARTHQUAKE-INDUCED DEFORMATION OF SHAKING TABLE MODEL SLOPE
  SU Lijun, LIANG Shuangqing, WANG Yang, XU Xingqian
  2015, 23(s1): 728-728. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.111
  Abstract PDF
  FUZZY MATHEMATICS EVALUATION OF CRUSTAL STABILITY IN PRESELECTED AREA FOR LOW AND INTERMEDIATE-LEVEL RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL
  XU Xiaofeng, YUAN Gexin, WU Runjiang, WANG Biao
  2015, 23(s1): 735-739. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.112
  Abstract PDF
  PRESSUREMETER TEST STUDY OF PALEOGENE SANDY SOFT ROCK FOUNDATION IN JIYANG NUCLEAR POWER PLANT
  LI Xu, WU Chunyong, SHI Xiaowen, GENG Xueyong
  2015, 23(s1): 740-744. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.113
  Abstract PDF
  FIELD SHEAR TEST AND ANALYSIS OF PALEOGENE SOFT ROCKS IN THE SITE OF JIYANG NUCLEAR POWER PLANT
  WANG Xuhong, HU Jihua, GENG Xueyong, YANG Lijian, LI Chang
  2015, 23(s1): 745-749. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.114
  Abstract PDF
  STATISTICAL ANALYSIS AND RESEARCH ON WAVE VELOCITY OF THE TERTIARY SANDSTONE
  SHI Xiaowen, GENG Xueyong, WANG Xiaoyuan, HU Jihua
  2015, 23(s1): 750-756. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.115
  Abstract PDF
  CALCULATION METHOD OF STRENGTH INCREMENT FOR SOFT SOIL IMPROVED BY VACUUM COMBINED WITH SURCHARGE PRELOADING
  YE Guanbao, HU Xiaojun, ZHANG Zhen
  2015, 23(s1): 757-760. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.116
  Abstract PDF
  APPLICATION OF EXTENICS THEORY TO EVALUATION OF MAJI HYDROPOWER STATION ROCK QUALITY
  RUAN Yunkai, CHEN Jianping, ZHANG Jing, LI Yanyan, CAO Chen, SONG Shengyuan, TIAN Shuwen, SHI Mingyuan
  2015, 23(s1): 761-766. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.117
  Abstract PDF
  CALCULATION METHOD FOR SOIL SHEAR DEFORMATION BASED ON STRAIN DISTRIBUTION OF SENSING FIBER
  LI Bo, ZHANG Dan, WANG Jiacheng, LIU ShaoLin, SHI Bin
  2015, 23(s1): 767-772. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.118
  Abstract PDF
  THE APPLICATION OF CROSSHOLE SEISMIC CT METHOD TO THE ADVANCED GEOLOGICAL PREDICTION OF SHIELD TUNNEL
  CHEN Zhichao, LUO Xuan, GUO Yunfeng, WU Zhongteng
  2015, 23(s1): 773-777. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.119
  Abstract PDF
  A SOLUTION TO THE DILEMMA PROBLEM IN THE VALUATION OF ENGINEERING GEOLOGICAL ENVIRONMENTAL QUALITY
  LI Qingming, TANG Huiming
  2015, 23(s1): 778-785. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.120
  Abstract PDF
  BASED ON THE ELECTROMAGNETIC PROPERTIES TO DETECT THE DISASTER DUE TO LEAKAGE IN URBAN UNDERGROUND WATER PIPE
  SHEN Yupeng, WANG Qing, HE Jingyun, BAI Mingzhou
  2015, 23(s1): 786-792. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.121
  Abstract PDF
  THE RESEARCH AND APPLICATION OF 500kN PRE-CAST HIGH STRENGTH CONCRETE ANCHORAGE PIER PRODUCTS
  ZHANG Yong, WANG Quancheng, YANG Dong, SHI Shengwei
  2015, 23(s1): 793-797. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.122
  Abstract PDF
  REVIEW SUGGESTION TO TECHNICAL PAPER
  XU Wenjie
  2015, 23(s1): 798-806. DOI: 10.13544/j.cnki.jeg.2015.s1.123
  Abstract PDF